DOGV Ofertes d'ocupació pública

02 juliol 2018

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2018, del Rectorat, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball número 2225, de secretari o secretària d’alt càrrec. [2018/6118] (DIARI nº 8328, de 29.06.2018)

Ajuntament de Paterna. Bases específiques del procediment selectiu per a la provisió definitiva de la plaça de tècnic d’educació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de l’exercici 2017. [2018/6167] (DIARI nº 8328, de 29.06.2018)

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2018, de l’Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària (IVASS), per la qual es fa pública l’oferta de llocs temporals. [2018/6364] (DIARI nº 8328, de 29.06.2018)

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2018, del Rectorat, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A (subgrup A2), per promoció interna, sector d’administració especial, escala tècnica mitjana d’enginyeria, d’aquesta universitat. (Oferta d’ocupació pública UVEG 2016). [2018/6071] (DIARI nº 8328, de 29.06.2018)

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, de correcció d’errades de l’Ordre 3/2018, de 23 d’abril, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió en geodèsia i cartografia, A2-12, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 30/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016, i ampliació del termini per a presentar sol·licituds. [2018/6377] (DIARI nº 8328, de 29.06.2018)

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2018, del Rectorat, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball número 2486, de secretari o secretària d’alt càrrec vicegerent o vicegerenta. [2018/6116] (DIARI nº 8328, de 29.06.2018)

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2018, del Rectorat, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball número 13, de secretària o secretari de degana o degà. [2018/6120] (DIARI nº 8328, de 29.06.2018)

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctor sènior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Impacto del ecmo sobre la farmacocinètica de la anidulafungina. CPI-18-183». [2018/6227] (DIARI nº 8328, de 29.06.2018)

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctor sènior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Suministro de fibras de cristal fotónico. CPI-18-184». [2018/6228] (DIARI nº 8328, de 29.06.2018)

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Aceptación XII edición 2017. Premios a la Investigación L’OREAL-UNESCO: descifrando la asimetría materia-antimateria del universo con oscilaciones de neutrinos. CPI-18-185». [2018/6229] (DIARI nº 8328, de 29.06.2018)

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctor júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Nuevas interacciones en la frontera de altas energías. CPI-18-182». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. (GVPROMETEO2017-053). [2018/6226] (DIARI nº 8328, de 29.06.2018)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2018, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps parcial. Projecte: Localització i processament de fonts documentals en la ciutat de València per a la seua sistematització i difusió pública. [2018/6373] (DIARI nº 8328, de 29.06.2018)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2018, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps parcial. Projecte: Localització i processament de fonts orals en la ciutat de València per a la seua sistematització i difusió pública. [2018/6375] (DIARI nº 8328, de 29.06.2018)

Ajuntament de Paterna. Bases específiques del procediment selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça de comissari principal en cap de la policia local, corresponent a l’oferta de ocupació pública de l’exercici 2018. [2018/6196] (DIARI nº 8328, de 29.06.2018)

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Macrófitos y cambio global: red trófica horizontal. CPI-18-181», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2018/6225] (DIARI nº 8328, de 29.06.2018)

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Síntesis avanzada de nanofluoroforos incoloros, CPI-18-206», a càrrec del Programa d’ajudes per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte d’investigació o de transferència tecnològica. (APOTIP/2018/015). [2018/6389] (DIARI nº 8328, de 29.06.2018)

Universitat Politècnica de València. RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2018, del rector, per la qual es convoca la constitució de dos borses de treball de tècnic o tècnica mitjà de laboratori, per a la prestació de serveis al Departament d’Enginyeria Química i Nuclear als campus d’Alcoi o València d’aquesta universitat, amb caràcter de funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació. (CODI 2018/P/FI/ACON/2). [2018/6170] (DIARI nº 8328, de 29.06.2018)

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2018, de la Universitat de València, per la qual es declaren concloses les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, per promoció interna, sector d’administració especial, de l’escala tècnica superior d’investigació d’aquesta universitat (perfil experimentació animal). [2018/6268] (DIARI nº 8328, de 29.06.2018)