DOGV Ofertes d'ocupació pública

12 juny 2018

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2018, del director general de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d’ingrés i procediment per a l’adquisició de noves especialitats en el cos docent de mestres, convocat per l’Ordre 12/2018, de 17 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2018/5730] (DIARI nº 8314, de 11.06.2018)

Mancomunitat de la Valldigna. Oferta pública d’ocupació per a l’any 2018. [2018/5647] (DIARI nº 8314, de 11.06.2018)

Ajuntament de Meliana. Bases de la convocatòria per a la provisió en propietat per mitjà d’oposició per torn lliure d’una plaça d’administratiu o administrativa, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de l’exercici 2017. [2018/5592] (DIARI nº 8314, de 11.06.2018)

Ajuntament de Meliana. Convocatòria i bases que regiran les proves selectives per a la provisió en propietat, per promoció interna, de tres places d’administratiu/va, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2016 i 2017. [2018/5594] (DIARI nº 8314, de 11.06.2018)

Ajuntament de Muro de Alcoy. Bases de la convocatòria per a la provisió en propietat mitjançant oposició pel torn lliure d’una plaça de tècnic o tècnica d’administració general. [2018/5591] (DIARI nº 8314, de 11.06.2018)

Ajuntament de Segorbe. Correcció de les bases de la convocatòria per a proveir, amb caràcter interí, una plaça de tresorer reservada a personal amb habilitació de caràcter nacional. [2018/5671] (DIARI nº 8314, de 11.06.2018)

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctor sènior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Diseño y síntesis de heterociclos fluorados. CPI-18-148». [2018/5634] (DIARI nº 8314, de 11.06.2018)

Ajuntament d’Alcàsser. Correcció d’errades de les bases i convocatòria per a cobrir el lloc d’agent de la policia local. [2018/5661] (DIARI nº 8314, de 11.06.2018)

RESOLUCIÓ de 4 juny de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctor sènior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Sistemas electroactivos para electrónica molecular: dispositivos emisores de luz y fotovoltaicos eficientes. CPI-18-157». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. GVPROMETEO2016-135. [2018/5635] (DIARI nº 8314, de 11.06.2018)

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de una plaça de tècnic o tècnica superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Modulación del magnetismo en cristales semi-metálicos análogos al grafeno. CPI-18-160». Programa SEJI 2017. Subvencions a l’excel·lència científica de júniors investigadors. SEJI/2017-010. [2018/5637] (DIARI nº 8314, de 11.06.2018)

Universitat Jaume I. CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2018, del Rectorat, per la qual es convoca concurs públic per a cobrir places de personal laboral docent contractat a temps parcial (professorat associat laboral - convocatòria ordinària núm. 1. Curs acadèmic 2018-2019). [2018/5651] (DIARI nº 8314, de 11.06.2018)

RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de una plaça de tècnic o tècnica superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Modulación del magnetismo en cristales semi-metálicos análogos al grafeno. CPI-18-159». Programa SEJI 2017. Subvencions a l’excel·lència científica de júniors investigadors. SEJI/2017-010. [2018/5636] (DIARI nº 8314, de 11.06.2018)

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2018, del Rectorat, per la qual s’amplia el termini de presentació d’instàncies de la convocatoria per a la constitució d’una borsa de treball per a la selecció d’una plaça de personal investigador en formació de caràcter predoctoral vinculada al projecte: «Regulación electrostática y entrópica del transporte iónico en proteínas virales y bacteriales.». Referencia GRISOLIAP/2018/061. [2018/5620] (DIARI nº 8314, de 11.06.2018)