DOGV Ofertes d'ocupació pública

04 juny 2018

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament d’Onil. Modificació de les bases i convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça d’arquitecte/a, pel sistema de concurs oposició lliure. [2018/4994] (DIARI nº 8308, de 01.06.2018)

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoquen les persones aspirants no exemptes de la realització de les proves per a l’obtenció del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià i es nomenen els tribunals que han de jutjar-les, en el marc dels procediments selectius per a l’ingrés en el cos de mestres convocat per l’Ordre 12/2018, de 17 d’abril. [2018/5366] (DIARI nº 8308, de 01.06.2018)

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula el procediment de provisió de llocs de treball en règim d’interinitat en els ensenyaments artístics superiors d’Art Dramàtic, Dansa i Música. [2018/5403] (DIARI nº 8308, de 01.06.2018)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 21 de maig de 2018, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen a concurs places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral. [2018/5381] (DIARI nº 8308, de 01.06.2018)

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de una plaça de tècnic o tècnica superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «El pasado lejano: aproximación a la conducta y la ocupación del territorio en el paleolítico valenciano. CPI-18-128». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport» (GVPROMETEO2017-060). [2018/5347] (DIARI nº 8308, de 01.06.2018)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2018, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció de dues places de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet. Projecte: Digital control of light beams. Código: Prometeo 2016 079. [2018/5331] (DIARI nº 8308, de 01.06.2018)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2018, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Projecte: «Les víctimes del franquisme i del nazisme a les comarques de Castelló. Una lectura científica». [2018/5329] (DIARI nº 8308, de 01.06.2018)