DOGV Ofertes d'ocupació pública

01 juny 2018

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Institut Valencià de Finances. Oferta d’ocupació pública per a l’exercici 2018. [2018/5295] (DIARI nº 8307, de 31.05.2018)

Ajuntament de Puçol. Modificació de l’oferta d’ocupació pública de 2017. [2018/4938] (DIARI nº 8307, de 31.05.2018)

Ajuntament de Calp. Bases de la convocatòria per a la selecció de dos llocs d’agent de la policia local, pel sistema d’oposició, torn lliure. [2018/4897] (DIARI nº 8307, de 31.05.2018)

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre de 17 d’abril de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment selectiu per a l’ingrés en el cos de mestres i el procediment per a l’adquisició de noves especialitats pel personal funcionari del mateix cos. [2018/5305] (DIARI nº 8307, de 31.05.2018)

Ajuntament de Dénia. Bases específiques del procés de selecció com a personal funcionari de carrera, pel sistema de concurs oposició, de dues places d’inspector o inspectora de policia local, una per promoció interna i una altra pel torn lliure. [2018/4868] (DIARI nº 8307, de 31.05.2018)

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctor júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Virome NGS analysis of pests and pathogens for plant protection (VIROPLANT). CPI-18-140». [2018/5261] (DIARI nº 8307, de 31.05.2018)

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctor júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Variability on the mutation rate of rna viruses (VIRMUT). CPI-18-146». [2018/5260] (DIARI nº 8307, de 31.05.2018)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 18 de maig de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctor sènior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «CTQ2017 - MOFs y materiales moleculares multifuncionales: diseño, síntesis, caracterización y procesado, CPI-18-137», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2018/5287] (DIARI nº 8307, de 31.05.2018)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2018, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Projecte: «Les víctimes del franquisme i del nazisme de les comarques de Castelló. Una lectura científica». [2018/5332] (DIARI nº 8307, de 31.05.2018)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2018, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet. Projecte: «Visión a través de medios turbios y en bajas condiciones de iluminación infrarroja mediante sensores single-pixel y técnicas de compressive sensing». Codi: FIS2015-72872-EXP. [2018/5330] (DIARI nº 8307, de 31.05.2018)