DOGV Ofertes d'ocupació pública

14 maig 2018

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de les Useres. Oferta d’ocupació pública per a l’any 2018. [2018/4561] (DIARI nº 8293, de 11.05.2018)

Diputació Provincial d’Alacant. Convocatòria per a cobrir dues places d’especialista de manteniment, per concurs oposició, reservades al torn de promoció interna i incloses en l’oferta d’ocupació pública de l’any 2016. [2018/3993] (DIARI nº 8293, de 11.05.2018)

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Micropartículas de sílica mesoporosa modificadas químicamente, para el transporte y liberación selectiva y controlada de fármacos sobre la mucosa colónica. Ajudes per a grups consolidables de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. (AICO/2017/093). CPI-18-112». [2018/4515] (DIARI nº 8293, de 11.05.2018)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 27 d’abril de 2018, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la la constitució d’una borsa de treball per a la selecció d’una plaça de personal investigador en formació de caràcter predoctoral vinculada al projecte: «Regulación electrostática y entrópica del transporte iónico en proteínas virales y bacteriales. Referència GRISOLIAP/2018/061». [2018/4510] (DIARI nº 8293, de 11.05.2018)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 26 de desembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es dóna publicitat al catàleg de llocs de treball de la plantilla orgànica de personal docent en centres de Secundària dels cossos de mestres, catedràtics i professors d’Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d’escoles oficials d’idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny, dependents de l’àmbit de gestió de la Generalitat, corresponent al curs escolar 2017-2018. [2018/4566] (DIARI nº 8293, de 11.05.2018)

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Building capacity for design enabled innovation in urban environments (DESIGNSCAPES) CPI-18-110». [2018/4514] (DIARI nº 8293, de 11.05.2018)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 27 d’abril de 2018, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball per a la selecció d’una plaça de personal investigador en formació de caràcter predoctoral vinculada al projecte: «Sensores fluorescentes basados en nanopartículas para la detección celular de óxido nítrico en modo ratiométrico. Referencia GRISOLIAP/2018/071». [2018/4509] (DIARI nº 8293, de 11.05.2018)