DOGV Ofertes d'ocupació pública

09 maig 2018

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat, convocatòria número 36/2018. [2018/4455] (DIARI nº 8289, de 08.05.2018)

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre de 17 d’abril de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu per a ingrés en el cos de mestres i procediment per a l’adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos. [2018/4393] (DIARI nº 8289, de 08.05.2018)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució d’11 desembre de 2017, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al cos superior de gestió de promoció lingüística, A2-03, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 1/16. [2018/4372] (DIARI nº 8289, de 08.05.2018)

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2018, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es disposa la publicació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2018, de places de cossos docents universitaris. [2018/4404] (DIARI nº 8289, de 08.05.2018)

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, convocatòria número 33/2018. [2018/4448] (DIARI nº 8289, de 08.05.2018)

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocatòria número 35/2018. [2018/4454] (DIARI nº 8289, de 08.05.2018)

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, convocatòria número 37/2018. [2018/4456] (DIARI nº 8289, de 08.05.2018)

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l’IVASS (Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària), convocatòria número 38/2018. [2018/4457] (DIARI nº 8289, de 08.05.2018)

RESOLUCIÓ de 27 d’abril de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Statistical Learning for Remote Sensing Data Analysis (SEDAL). CPI-18-106». [2018/4384] (DIARI nº 8289, de 08.05.2018)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 13 d’abril de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publiquen les llistes de les i els aspirants que han superat les proves dels cursos selectius d’adaptació del règim jurídic de determinat personal laboral fix de l’Administració de la Generalitat a la naturalesa funcionarial dels llocs que ocupen. [2018/4475] (DIARI nº 8289, de 08.05.2018)

RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2018, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficial especialista (grup C, subgrup C1). Referència C01/18. [2018/4232] (DIARI nº 8289, de 08.05.2018)