DOGV Ofertes d'ocupació pública

08 maig 2018

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA). Convocatòria per a la provisió, per promoció interna, d’una plaça de caràcter indefinit d’auditor o auditora intern. [2018/4383] (DIARI nº 8288, de 07.05.2018)

Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins. Oferta d’ocupació pública per a l’any 2018. [2018/3745] (DIARI nº 8288, de 07.05.2018)

Ajuntament de Montserrat. Bases del procés selectiu per a constituir una borsa de treball temporal de professorat de valencià. [2018/3698] (DIARI nº 8288, de 07.05.2018)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 30 d’abril de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d’adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2018/2019, per a funcionariat de carrera del cos de mestres, en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes. [2018/4414] (DIARI nº 8288, de 07.05.2018)

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2018, de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. [2018/4204] (DIARI nº 8288, de 07.05.2018)

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2018, del Rectorat, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal contractat doctor, destinades a la incorporació de personal investigador doctor, que haja finalitzat el Programa Ramón y Cajal i haja obtingut el certificat I3. Convocatòria número 1 [2018/4152] (DIARI nº 8288, de 07.05.2018)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2018, del rector, per la qual es convoquen vint places pel sistema de promoció interna per a l’accés al cos de catedràtics d’universitat. [2018/4212] (DIARI nº 8288, de 07.05.2018)