DOGV Ofertes d'ocupació pública

07 maig 2018

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de la Pobla de Vallbona. Bases de la convocatòria per a la provisió de dues places de tècnic de gestió, per promoció interna, incloses en l’oferta d’ocupació pública de 2017. [2018/3613] (DIARI nº 8287, de 04.05.2018)

RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d’adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2018-2019, per a funcionariat de carrera del cos de mestres, en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes. [2018/4380] (DIARI nº 8287, de 04.05.2018)

Ajuntament de València. Bases i convocatòria per a proveir en propietat 40 places d’agent de la Policia Local de València. [2018/3654] (DIARI nº 8287, de 04.05.2018)

Ajuntament de Xirivella. Bases de la convocatòria per a cobrir llocs de treball de policia local pel sistema de comissió de serveis. [2018/4364] (DIARI nº 8287, de 04.05.2018)

RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d’adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2018-2019, per a catedràtics i professors d’Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix Ensenyaments de Règim Especial, en centres públics docents no universitaris, i per a catedràtics i professors d’Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes. [2018/4381] (DIARI nº 8287, de 04.05.2018)

Mancomunitat de l’Horta Nord. Bases específiques de la convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça de treballador o treballadora social, de personal laboral fix, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016. [2018/3598] (DIARI nº 8287, de 04.05.2018)

RESOLUCIÓ de 24 d’abril de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al cos auxiliar de l’Administració, escala auxiliar de gestió, C2-01-01, sector administració especial, torn d’accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 9/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2018/4311] (DIARI nº 8287, de 04.05.2018)

RESOLUCIÓ de 24 d’abril de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Sostenibilidad social, conectividad global y economia creativa como estrategias de desarrollo en el área metropolitana de Valencia. CPI-18-096», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - “Una manera de fer Europa”. [2018/4247] (DIARI nº 8287, de 04.05.2018)

RESOLUCIÓ de 24 d’abril de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjà de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Protocolo de diagnóstico y seguimiento del pie diabético mediante termografía infrarroja. Ajudes per a grups consolidables de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (AICO/2017/122). CPI-18-097». [2018/4248] (DIARI nº 8287, de 04.05.2018)

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Catedra de Empresa y Humanismo durante el ejercicio 2017. CPI-18-099». [2018/4250] (DIARI nº 8287, de 04.05.2018)

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctor júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Aprendizaje estadístico para la detección de nubes en imágenes de satélite de teledetección CPI-18-098» finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - “Una manera de fer Europa”. [2018/4249] (DIARI nº 8287, de 04.05.2018)