DOGV Ofertes d'ocupació pública

13 març 2018

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2018, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l’ingrès en l’escala oficial-especialista (grup C, subgrup C1). Referència C02/18. [2018/2133] (DIARI nº 8252, de 12.03.2018)

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 18/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d’administració especial del cos A1-12, superior tècnic d’enginyeria industrial de l’Administració de la Generalitat. [2018/2472] (DIARI nº 8252, de 12.03.2018)

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 19/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d’administració especial del cos A2-09, superior de gestió en enginyeria tècnica industrial de l’Administració de la Generalitat. [2018/2480] (DIARI nº 8252, de 12.03.2018)

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 20/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d’administració especial, del cos A1-13, superior tècnic d’enginyeria de mines de l’Administració de la Generalitat. [2018/2483] (DIARI nº 8252, de 12.03.2018)

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 21/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d’administració especial, del cos A2-10, superior de gestió en enginyeria tècnica de mines de l’Administració de la Generalitat. [2018/2485] (DIARI nº 8252, de 12.03.2018)

RESOLUCIÓ d’1 de març de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Desarrollo de métodos rápidos para caracterización de detergentes y residuos en la industria alimentaria. CPI-18-060». [2018/2379] (DIARI nº 8252, de 12.03.2018)

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, per a tècnic o tècnica superior en medicina del treball i/o medicina generalista, pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica superior de prevenció, d’aquesta universitat, convocades per la Resolució de 29 de novembre de 2017 (BOE 29.12.2017). [2018/1792] (DIARI nº 8252, de 12.03.2018)

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «PEPTIDE-DM. Desarrollo de péptidos bloqueadores de la toxicidad de expansiones CUG responsables de distrofia miótonica. CPI-18-059». [2018/2378] (DIARI nº 8252, de 12.03.2018)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 7 de febrer de 2018, del Rectorat, per la qual es convoca la constitució d’una borsa de treball temporal del grup A, subgrup A1, sector administració especial, de l’escala tècnica superior d’investigació (perfil sociologia) d’aquesta universitat. [2018/2498] (DIARI nº 8252, de 12.03.2018)

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «A chemical approach to molecular spin qubits: decoherence and organisation of rare earth single ion magnets (DECRESIM). CPI-18-061» [2018/2381] (DIARI nº 8252, de 12.03.2018)

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctor júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Análisis de la pérdida de viabilidad y despoblamiento de las colonias de abejas (apis mellifera L.) mediante el mapeo de xenobioticos y el uso de técnicas metabolómicas. CPI-18-057». [2018/2448] (DIARI nº 8252, de 12.03.2018)

CORRECCIÓ d’errades de les resolucions de 21 de febrer de 2018, de la Sotssecretaria, per les quals es convoca la constitució de les borses de treball específiques per a substitucions temporals, en llocs de treball de l’escala C2-05-01, auxiliars d’infermeria, del cos C2-05, a les províncies d’Alacant, Castelló i València. [2018/2537] (DIARI nº 8252, de 12.03.2018)