DOGV Ofertes d'ocupació pública

11 gener 2018

Ofertes d’ocupació pública

Institut Valencià de Finances. Oferta d’ocupació pública per a l’exercici 2017, per al personal indefinit no fix per sentència judicial. [2018/126] (DIARI nº 8209, de 10.01.2018)

Ajuntament d’Almassora. Extracte de la convocatòria de dues places d’operari per al SMML, grup C2, pel torn de promoció interna. [2018/139] (DIARI nº 8209, de 10.01.2018)

Ajuntament de Picassent. Convocatòria de huit places de policia local, categoria agent, de les quals sis seran seleccionades per oposició torn lliure i dues per torn de mobilitat. [2018/144] (DIARI nº 8209, de 10.01.2018)

RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2018, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de professorat contractat doctor en règim laboral d’interinitat. [2018/154] (DIARI nº 8209, de 10.01.2018)

RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Towards the next generation of bb0nu experiments (NEXT). CPI-17-376». [2017/11970] (DIARI nº 8209, de 10.01.2018)

RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Cátedra de Economía del bien común. Ejercicio 2017. CPI-17-377». [2017/11971] (DIARI nº 8209, de 10.01.2018)

RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’oficial u oficiala de laboratori de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Modulación del eje óxido nítrico-gualinato ciclasa soluble-GMPC como nueva diana farmacológica para el tratamiento del asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). CPI-17-378. Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport» (GVPROMETEO2017-023). [2017/11972] (DIARI nº 8209, de 10.01.2018)

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2017, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la constitució de borses de treball, per a la cobertura de pròximes necessitats de caràcter temporal de personal docent i investigador, contractat laboral, en la figura de professorat associat. [2017/11886] (DIARI nº 8209, de 10.01.2018)geu text

RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Heteroestructuras y dispositivos híbridos basados en moléculas magnéticas y materiales bidimensionales superconductores o magnéticos. CPI-17-380». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.(GVPROMETEO2017-066). [2017/11974] (DIARI nº 8209, de 10.01.2018)

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’oficial de laboratori de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Heteroestructuras y dispositivos híbridos basados en moléculas magnéticas y materiales bidimensionales superconductores o magnéticos. CPI-17-379». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. (GVPROMETEO2017-066). [2017/11973] (DIARI nº 8209, de 10.01.2018)

RESOLUCIÓ de 26 de desembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es dóna publicitat al catàleg de llocs de treball de la plantilla orgànica de personal docent en centres de Secundària dels cossos de mestres, catedràtics i professors d’Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d’escoles oficials d’idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny, dependents de l’àmbit de gestió de la Generalitat, corresponent al curs escolar 2017-2018. [2017/12156] (DIARI nº 8209, de 10.01.2018)