DOGV Ofertes d'ocupació pública

09 gener 2018

Ofertes d’ocupació pública

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2017, del Rectorat, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), tècnic o tècnica superior especialista en medicina del treball i/o medicina generalista, pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica superior de prevenció d’aquesta universitat (oferta d’ocupació pública UVEG 2016). [2017/11815] (DIARI nº 8206, de 05.01.2018)

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2017, del Rectorat, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), per a tècnic o tècnica superior en prevenció de riscos laborals en ergonomia i psicosociologia, pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica superior de prevenció d’aquesta universitat (oferta d’ocupació pública UVEG 2016). [2017/11813] (DIARI nº 8206, de 05.01.2018)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ d’11 de desembre de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps parcial. Projecte: Metal-Oxide Coating Of Ceramic Perovskite Nanoparticles. Codi: 17I265. [2017/11718] (DIARI nº 8206, de 05.01.2018)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 7 de desembre de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei a temps parcial. Projecte: NEURONLINE: Creating on-line educational resources for a Life Long Learning Master of neuroscience. Codi: 16G007. [2017/11717] (DIARI nº 8206, de 05.01.2018)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador doctor d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei a temps parcial. Projecte: PROMETEO/2016/066. Codi: 16I253/PI. [2017/11844] (DIARI nº 8206, de 05.01.2018)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral per obra i servei en el Laboratori d’Anàlisi de Residus de Plaguicides (LARP) de l’Institut Universitari de Plaguicides i Aigües (IUPA). [2017/11719] (DIARI nº 8206, de 05.01.2018)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Grup d’investigació: Adicción y Neuroplasticidad. Codi: 207. [2017/11843] (DIARI nº 8206, de 05.01.2018)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps parcial. Projecte: «Nuevas tintas ink-jet y pigmentos cerámicos refrigerantes basados en estructuras cristalinas (armalcolita, geikielita, celsiana) dopadas con metales de transición». Codi: 16I114. [2017/11845] (DIARI nº 8206, de 05.01.2018)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei a temps parcial. Projecte: PROMETEO/2016/066. Codi: 16I253/PI. [2017/11947] (DIARI nº 8206, de 05.01.2018)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet. Projecte: Óptica computacional y control digital de haces de luz. Aplicaciones en imagen a través de medios turbios y en síntesis láser de nanomateriales, ref.: FIS2016-75618-R. Codi: 16I378. [2018/23] (DIARI nº 8206, de 05.01.2018)

RESOLUCIÓ de 3 de gener de 2018, de la directora general de Funció Pública, per la qual es publiquen les dates, l’horari, el lloc d’impartició i la relació de l’alumnat convocat per a la realització dels cursos selectius d’adaptació del règim jurídic de determinat personal laboral fix de la Generalitat Valenciana a la naturalesa dels llocs que ocupa. Edicions de Castelló. [2018/85] (DIARI nº 8206, de 05.01.2018)

Ajuntament de Benicarló. Extracte de la convocatòria i bases específiques per a proveir dues places d’oficial de policia local per torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició. [2018/76] (DIARI nº 8207, de 08.01.2018)

Ajuntament de Benicarló. Extracte de la convocatòria i bases específiques per a proveir una plaça d’inspector de policia local per torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició. [2018/77] (DIARI nº 8207, de 08.01.2018)

RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2017, de la Sotssecretaria, per la qual es convoca la constitució de les borses de treball específiques per a substitucions temporals, en llocs de treball de l’escala C2-05-02, auxiliars de cuina, del cos C2-05, a la província de València. [2017/12203] (DIARI nº 8207, de 08.01.2018)

RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2017, de la sotssecretaria, per la qual es convoca la constitució de les borses de treball específiques per a substitucions temporals, en llocs de treball de l’escala C2-05-02, auxiliars de cuina, del cos C2-05, a la província de Castelló. [2017/12204] (DIARI nº 8207, de 08.01.2018)

RESOLUCIÓ d’11 de desembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Seguimiento del estado ecológico de aguas continentales y costeras con los nuevos satélites de observación de la Tierra. CPI-17-365. Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport» (GVPROMETEU2016-132). [2017/11824] (DIARI nº 8207, de 08.01.2018)

RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2017, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen a concurs places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral per al curs 2017/2018. [2017/11991] (DIARI nº 8207, de 08.01.2018)

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «UE_SRIC_Sprinters addresses sports in natural protected areas. CPI-17-369». [2017/11846] (DIARI nº 8207, de 08.01.2018)

RESOLUCIÓ 28 de desembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs de mèrits per a funcionaris i funcionàries del grup C (subgrup C1) de l’escala de suport administratiu, i del grup C (subgrup C2) de l’escala auxiliar bàsica de suport administratiu, per a llocs de coordinadors/es de servei i de conserge, d’administració general. [2017/12192] (DIARI nº 8207, de 08.01.2018)

RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor/a d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Fagoterapia. Desarrollo de un nuevo cóctel de bacteriófagos líticos para la prevención y/o control de la formación de películas bacterianas en catéteres. CPI-17-367». [2017/11828] (DIARI nº 8207, de 08.01.2018)

RESOLUCIÓ d’11 desembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a sènior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «La simbiosis liquénica como asociación mutualista compleja, paradigma de resiliencia en ambientes adversos. Diversidad genómica, estructural y funcional. CPI-17-366. Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport» (GVPROMETEU2017-039). [2017/11826] (DIARI nº 8207, de 08.01.2018)

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de dues places d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Modulación del eje óxido nítrico-gualinato ciclasa soluble-GMPC como nueva diana farmacológica para el tratamiento del asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). CPI-17-368. Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport» (GVPROMETEU2017-023). [2017/11829] (DIARI nº 8207, de 08.01.2018)