DOGV Capçaleres

DOGV del 09 juny 2017

DOGV de 9/06/2017, Núm 8059

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 29 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos docent de professors i professores tècnics de Formació Professional i es convoca a la primera prova de la fase d’oposició.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 29 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu d’ingrés en el cos docent de professors i professores d’Arts Plàstiques i Disseny i es convoca a la primera prova de la fase d’oposició.

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2017, de la Universitat de València, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a les funcionàries i els funcionaris del grup A, subgrup A1, d’administració especial, escala tècnica superior d’assessorament lingüístic, per a cobrir un lloc de treball d’assessor lingüístic d’aquesta Universitat.

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca concurs públic per a cobrir places de personal docent contractat doctor interí a temps complet de caràcter temporal. Convocatòria ordinària núm. 3. Curs acadèmic 2017-2018.

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s’amplia el termini de presentació de sol·licituds de les subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2017-2018.