DOGV Capçaleres

DOGV del 03 novembre 2017

DOGV de 3/11/2017, Núm 8162

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 30 d’octubre 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d’avaluació de l’exercici del càrrec de director o directora de centres docents públics, en l’àmbit de la Generalitat.

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Evaluation of the antimicrobial activity of different extracts with potential use as supplements in diets for cultured fish. CPI-17-299».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor/a d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Aprendizaje estadístico para la detección de nubes en imágenes de satélite de teledetección. CPI-17-306», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor/a d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Recerca en nous models d’aprenentatge automàtic. CPI-17-304».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor/a d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Supervisión y soporte del aplicativo web en datos personales. CPI-17-305».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de dues places d’oficial de laboratori de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Óxidos avanzados para la electrónica, optoelectrónica…8230;CPI-17-303. Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport» (GVPROMETEO-II 2015-004).

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 25 d’octubre de 2017, del Rectorat, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2017-2018, a l’empara del conveni de col·laboració subscrit entre la Universitat de València i la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir. Convocatòria número 19.

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2017, del Rectorat, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2017-2018, a l’empara del conveni de col·laboració subscrit entre la Universitat de València i la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir. Convocatòria número 20.

Universitat Miguel Hernández d’Elx
RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es resol el concurs de mèrits per a la provisió d’un lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1, administració general, amb destinació en el Servei d’Advocacia, referència 0674/17, convocada per Resolució de 15 de maig de 2017.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 5 d’octubre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’autoritza el centre privat de Formació Professional Xabec, de València, per a impartir cicles formatius en la modalitat semipresencial o a distància.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 20 d’octubre de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual s’incrementa el nombre d’hores addicionals de professorat a alguns centres sostinguts amb fons públics per al desenvolupament del Pla d’actuació per a la millora (PAM) que complementa la Resolució de 30 de juny de 2017, del director general de Política Educativa.

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número CNMY17/FP00D/41. Servei de seguiment i avaluació de la implantació de l’FP dual durant els anys 2017 i 2018.