DOGV Capçaleres

DOGV del 31 octubre 2017

DOGV de 31/10/2017, Núm 8160

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 18 d’octubre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s’aprova l’expedient del procediment d’ingrés al cos de mestres, convocat per Ordre 11/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 18 d’octubre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s’aprova l’expedient del procediment d’ingrés en els cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional, convocat per Ordre 13/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 18 d’octubre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s’aprova l’expedient del procediment selectiu d’ingrés en el cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques, convocat per Ordre 15/2016, de 16 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Diseño de un sistema inteligente de riego mediante predicciones de humedad del suelo utilizando datos de satélite y modelización hidrometeorológica (SIM). CPI-17-296».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a superior/a de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Diseño de un sistema inteligente de riego mediante predicciones de humedad del suelo utilizando datos de satélite y modelización hidrometeorológica (SIM). CPI-17-297».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor/a d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Rural-Urban outlooks: Unlocking Synergies (ROBUST). CPI-17-298».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a mitjà/na de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Dispositivos optoelectrónicos y fotónicos basados en nanomateriales avanzados: desde nuevos conceptos de nanofotónica hasta procesos y dispositivos verdes. CPI-17-301», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «UE_SRIC. Developing and evaluating skills for creativity and innovation. CPI-17-300».

Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 19 d’octubre de 2017, del rector, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria/escala tècnic o tècnica superior de suport a la recerca, pel sistema de concurs oposició (codi: 2017/P/FC/C/4), corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2015 per al personal d’administració i serveis de la Universitat Politècnica de València.

Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 19 d’octubre de 2017, del rector, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector d’administració especial, categoria/escala tècnics o tècniques auxiliars laboratoris i tallers, pel sistema de concurs oposició (codi: 2017/P/FC/C/5), corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2015 per al personal d’administració i serveis de la Universitat Politècnica de València.

B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 20 d’octubre de 2017, del rector, per la qual es fa públic el resultat del concurs per a la provisió d’una plaça de professorat contractat doctor en l’àrea de coneixement de Comercialització i Investigació de Mercats, convocat per Resolució del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de 24 de juliol de 2017.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 19 d’octubre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants seleccionats en el procediment d’accés al cos d’inspectors d’Educació, convocat per l’Ordre 12/2016, de 3 de maig.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 2 d’octubre de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l’obtenció dels títols de Tècnic/a i de Tècnic/a Superior de Formació Professional.