DOGV Capçaleres

DOGV del 24 octubre 2017

DOGV de 24/10/2017, Núm 8155

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ d’11 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor/a d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «ACADIA. Aplicación para la mejora de la calidad de vida de diabéticos. CPI-17-274».

Universitat de València
RESOLUCIÓ d’11 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a mitjà/na de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Mantenimiento evolutivo de un sistema recomendador experto que determine la probabilidad e malware. CPI-17-275».

Universitat de València
RESOLUCIÓ d’11 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa Santiago Grisolia de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (GRISOLIA/2017/031), CPI-17-276».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 13 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor/a d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Investigación y desarrollo de tecnologías avanzadas de simulación de maquinaria portuaria. CPI-17-277».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 13 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor/a d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Asesoramiento sobre el control de calidad de productos cosméticos.CPI-17-278».

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 d’octubre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es resol parcialment la convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2017-2018.