DOGV Capçaleres

DOGV del 23 octubre 2017

DOGV de 23/10/2017, Núm 8154

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 3 de octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor/a d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Desarrollo de un prototipo sensible para la detección de gas sulfhídrico que permita la identificación de nuevos fármacos cardioprotectores. DECARGAS. CPI-17-271».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 5 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor/a d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Registro y reconstrucción de imágenes biomédicas tridimensionales. CPI-17-272», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 5 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor/a d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Sólidos mesoporosos y particulados para el diseño de materiales teranósticos. CPI-17-273», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 6 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Building capacity for design enabled innovation in urban environments (DESIGNSCAPES). CPI-17-270».

Universitat de València
RESOLUCIÓ d’11 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a especialista de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Cuantificación de la diversidad morfológica y genética y filogeografia de la hepática acuática amenazada, riella helicophylla, como herramientas para su conservación. CPI-16-267», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa».

Universitat Politècnica de València
RESOLUCIÓ de 5 d’octubre de 2017, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la constitució de borses de treball, per a la cobertura de pròximes necessitats de caràcter temporal de personal docent i investigador, contractat laboral, en la figura de professorat associat.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 10 d’octubre de 2017, del director general d’Esport, per la qual es resol la convocatòria de subvencions a federacions esportives per al desenvolupament del programa Esport a l’Escola.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 18 d’octubre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, de concessió de subvencions per a la realització d’activitats i projectes culturals i artístics, d’acord amb la Resolució de 12 d’abril de 2017 (DOGV 8024, 21.04.2017), que convoca el seu concurs públic i l’Ordre 35/2016 (DOGV 7837, 26.07.2016), que n’estableix les bases.