DOGV Capçaleres

DOGV del 04 juliol 2018

DOGV de 4/7/2018, Núm 8331

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització del Centre d’Educació Infantil de primer cicle Baby’s Brain de València, per canvi de titularitat.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2018, del secretari autonòmic d’Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent als centres de formació de persones adultes sostinguts amb fons públics per al curs acadèmic 2018-2019.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana una convocatòria per a l’avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional de Seguretat i Medi Ambient, per a la qualificació completa d’Operacions de vigilància i extinció d’incendis forestals i suport a contingències en el medi rural SEA595_2 i algunes unitats de competència de la qualificació de Prevenció d’incendis i manteniment SEA534_2 i d’Atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes SAN122_2.