DOGV Capçaleres

DOGV del 08 juny 2018

DOGV de 8/6/2018, Núm 8313

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 29 de maig de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de mestres convocats per l’Ordre 12/2018, de 17 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2018/5588]

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 29 de maig de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual convoca les persones aspirants no exemptes de la realització de la prova de castellà per a estrangers i nomena el tribunal que ha de jutjar la prova prèvia de castellà per a estrangers, en el marc del procediment selectiu convocat per l’Ordre 12/2018, de 17 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2018, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2018-2019.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2018, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2018-2019.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a l’escolarització en els centres autoritzats d’Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2018-2019.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s’estableixen les condicions per a ser usuari o usuària del servei de transport escolar col·lectiu per al curs 2018-2019. [2018/5578]