DOGV Capçaleres

DOGV del 01 juny 2018

DOGV de 1/6/2018, Núm 8308

I. DISPOSICIONS GENERALS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

ORDRE 22/2018, de 30 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es fixa el nombre màxim d’alumnat per unitat en l’escolarització des del nivell d’Educació Infantil (3 anys), per al procediment d’admissió durant el curs 2018-2019, en determinades localitats de la Comunitat Valenciana.

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoquen les persones aspirants no exemptes de la realització de les proves per a l’obtenció del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià i es nomenen els tribunals que han de jutjar-les, en el marc dels procediments selectius per a l’ingrés en el cos de mestres convocat per l’Ordre 12/2018, de 17 d’abril.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de mestres convocats per l’Ordre 12/2018, de 17 d’abril , de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es modifica un lloc de treball docent existent en l’IES El Clot de València, del cos de mestres al cos de professors d’Ensenyament Secundari.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula el procediment de provisió de llocs de treball en règim d’interinitat en els ensenyaments artístics superiors d’Art Dramàtic, Dansa i Música.