DOGV Capçaleres

DOGV del 16 maig 2018

DOGV de 16/5/2018, Núm 8296

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 16 d’abril de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’acorda l’extinció de l’autorització, per cessament d’activitats, a l’Escola Francesa de Benidorm, annex del centre docent estranger autoritzat a Espanya, Lycée Français d’Alacant.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 16 d’abril de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es concedeix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent privat de nova creació d’ensenyaments esportius denominat Alicante Élite Sport, a Alacant.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 18 d’abril de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’acorda l’extinció de l’autorització, per cessament d’activitat, al centre privat estranger British School of Llíria, de Llíria, amb codi 46031623.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 20 d’abril de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es concedeix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent privat de nova creació d’ensenyaments esportiu denominat ANEFF, a València.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es concedeix l’autorització provisional prevista en la disposició addicional segona, apartat 1, del Decret 2/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual s’estableixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el primer cicle de l’Educació Infantil a la Comunitat Valenciana, als centres docents privats que figuren en l’annex.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització de l’Escola Infantil Municipal de primer cicle denominada Don Crispín, d’Elx, per canvi d’ús de les unitats autoritzades.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització de l’Escola Infantil Municipal de primer cicle denominada Don Honorio, d’Elx, per canvi d’ús de les unitats autoritzades.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització de l’Escola Infantil Municipal de primer cicle denominada Don Julio, d’Elx, per canvi d’ús de les unitats autoritzades.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització de l’Escola Infantil Municipal de primer cicle denominada Els Xiquets, d’Elx, per canvi d’ús de les unitats autoritzades.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització de l’Escola Infantil Municipal de primer cicle denominada Rosa Fernández, d’Elx, per canvi d’ús de les unitats autoritzades.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’autorització de l’Escola Infantil Municipal de primer cicle, de Vall d’Alba, per canvi d’ús de les unitats autoritzades.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 23 d’abril de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana un procediment per a l’avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional d’Edificació i Obra Civil, per a la qualificació professional EOC583_2, Instal·lació de placa d’algeps laminat i falsos sostres.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2018, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s’estableixen les comissions avaluadores i les seus de realització de la prova de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües dels ensenyaments d’idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana per a les convocatòries de 2018.