DOGV Capçaleres

DOGV del 15 maig 2018

DOGV de 15/5/2018, Núm 8295

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ d’11 de maig de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoquen les persones aspirants no exemptes de la realització de la prova de valencià nivell C1 i es nomena el tribunal que ha d’avaluar-la, en el marc del procediment selectiu per a ingrés en el cos de mestres.

B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s’aprova l’adjudicació definitiva de destinacions del procediment de provisió de places del cos de mestres convocat per Resolució de 8 de novembre 2017.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s’aprova l’adjudicació definitiva de destinacions del procediment de provisió de places per a funcionaris docents dels cossos de catedràtics i professors d’Ensenyança Secundària, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d’escoles oficials d’idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Resolució de 8 de novembre de 2017

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s’aprova l’adjudicació definitiva de destinacions del procediment de provisió de places del cos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors d’Educació convocat per Resolució de 8 de novembre de 2017.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual se citen les persones interessades en el procediment abreujat número 000069/2018 a comparéixer en la via jurisdiccional.