DOGV Capçaleres

DOGV del 02 maig 2018

DOGV de 2/4/2018, Núm 8285

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
ORDRE 14/2018, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment d’accés als cossos de catedràtics d’Ensenyament Secundari i catedràtics d’escoles oficials d’idiomes.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
ORDRE 15/2018, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment d’accés al cos de catedràtics d’Arts Plàstiques i Disseny.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 29 de març de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es concedeix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent privat de nova creació d’ensenyaments artístics professionals de Dansa denominat A3 Danza, a Alcoi.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 16 d’abril de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es concedeix l’autorització provisional prevista en la disposició addicional segona, apartat 1, del Decret 2/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual s’estableixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el primer cicle de l’Educació Infantil a la Comunitat Valenciana, als centres docents privats que figuren en l’annex.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 20 d’abril de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’autoritza el funcionament d’una aula didàctica de cultura clàssica a Sagunt, Saguntina Domus Baebia, durant el curs 2018-2019.