DOGV Capçaleres

DOGV del 17 abril 2018

DOGV de 17/4/2018, Núm 8275

II. AUTORITATS I PERSONAL

B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 6 de març de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual nomena funcionària en pràctiques una aspirant que ha superat el procediment selectiu per a ingrés en el cos de mestres, convocat per l’Ordre 11/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 29 de març de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es convoca el procediment de sol·licitud de participació en el procés de selecció dels centres públics que seran proposats al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a l’assignació d’auxiliars de conversa en llengües estrangeres per al curs 2018-2019.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 3 d’abril de 2018, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, sobre delegació de competències en l’expedició de certificats de capacitació en llengües i Diploma de Mestre de Valencià.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 2 de novembre de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es concedeixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d’Educació Primària corresponents al curs 2016-2017.