DOGV Capçaleres

DOGV del 13 abril 2018

DOGV de 13/4/2018, Núm 8273

II. AUTORITATS I PERSONAL

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 10 d’abril de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d’activitats de la participació, associació i formació de mares i pares de l’alumnat, realitzades per les associacions de mares i pares d’alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, les seues federacions i confederacions.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 10 d’abril de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d’activitats de la participació, associació i formació de l’alumnat, realitzades per les associacions d’alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics i les seues federacions.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 10 d’abril de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d’activitats de la participació, associació i formació de l’alumnat de formació de persones adultes (FPA), realitzades per les associacions d’alumnes d’FPA de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics i les seues federacions.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 6 d’abril de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es convoca la prova del curs acadèmic 2017-2018 i es dicten les instruccions que regulen el procediment administratiu per a la inscripció i gestió de la prova perquè les persones majors de vint anys puguen obtindre directament el títol de Batxiller a la Comunitat Valenciana.