DOGV Capçaleres

DOGV del 03 abril 2018

DOGV de 3/4/2018, Núm 8265

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 de març de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a subvencionar els serveis complementaris de transport i menjador de l’alumnat dels centres específics d’educació especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, per a l’exercici 2018.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2018, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual es resol la convocatòria de les modalitats formatives projectes de formació en centres docents, grups de treball i seminaris, i s’estableix la dotació de recursos econòmics als centres públics educatius de titularitat de la Generalitat per desenvolupar-les.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 5 de març de 2018, del president de la Comissió gestora dels processos d’accés i preinscripció en les universitats públiques del Sistema Universitari Valencià, per la qual es fan públics els acords de l’esmentada comissió sobre l’estructura de les noves proves d’accés a la universitat i la determinació de les dates per a la realització de les proves d’accés a la universitat del curs 2017-2018 per als alumnes i les alumnes que estiguen en possessió dels títols de Batxiller, de Tècnic Superior de Formació Professional, de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny i de Tècnic Esportiu Superior, o equivalents a efectes acadèmics.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 23 de març de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’adapten els annexos de l’Ordre 18/2016, d’1 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’accés, l’admissió i la matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana.(I)

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 23 de març de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’adapten els annexos de l’Ordre 18/2016, d’1 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’accés, l’admissió i la matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana.(II)