DOGV Capçaleres

DOGV del 02 març 2018

DOGV de 2/3/2018, Núm 8246

I. DISPOSICIONS GENERALS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 3/2018, de 12 de gener, del Consell, pel qual s’estableix l’estructura organitzativa i el procediment d’avaluació i acreditació de la competència professional adquirida per experiència laboral o formació no formal.

II. AUTORITATS I PERSONAL

B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2018, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es proveeix, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball anunciat en la convocatòria 54/2017, de 2 novembre de 2017.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’acorda la revocació de l’autorització per cessament d’activitats al centre privat de Formació Professional denominat Enseñanzas Profesionales de Peluquería, de València, amb codi 46024266.

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número CNMY17/AT00A/54. Servei de redacció de projecte bàsic i d’execució de reparació de coberta, redacció d’estudi de gestió de residus, redacció d’estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució material d’obra i coordinació de seguretat i salut en fase d’execució de l’obra reparació de coberta en el CEIP El Palmeral d’ELx.