DOGV Capçaleres

DOGV del 08 febrer 2018

DOGV de 8/2/2018, Núm 8230

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2018, del secretari autonòmic d’Educació i Investigació, per la qual s’autoritza la mercantil Global Education Iniciatives, SL, com a centre autoritzat privat d’ensenyances artístiques superiors de Música en instal·lacions del centre privat IALE de l’Eliana.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2018, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica la Resolució de 21 de desembre de 2017, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es va aprovar el calendari de festes locals retribuïdes i no recuperables en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per a l’any 2018.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2018, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s’estableix el calendari i el procés d’inscripció i matriculació per a la realització de la prova de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües (MECR) dels ensenyaments d’idiomes de règim especial en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2018.