DOGV Capçaleres

DOGV del 15 gener 2018

DOGV de 15/1/2018, Núm 8212

I. DISPOSICIONS GENERALS

Presidència de la Generalitat
DECRET 218/2017, de 29 de desembre, del Consell, de modificació del Decret 220/2014, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament d’administració electrònica.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria d’ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats per al desenvolupament dels programes per a la reducció de l’abandonament escolar per al curs 2017-2018.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria d’ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats per al desenvolupament de la compensació educativa, per al curs 2017-2018.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2017, del director general de Política Educativa per la qual es resol la convocatòria de recursos econòmics addicionals destinats a les unitats pedagògiques hospitalàries (UPH), i als centres docents públics de la Generalitat per al desenvolupament del pla d’actuació per a la millora (PAM) per al curs 2017-2018.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d’accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment d’admissió i matriculació per a cursar determinades modalitats d’ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2017-2018.