DOGV Capçaleres

DOGV del 12 gener 2018

DOGV de 12/1/2018, Núm 8211

I. DISPOSICIONS GENERALS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
ORDRE 1/2018, de 28 de desembre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment de subvencions per a la promoció i la visibilització del valencià en sales d’exhibició cinematogràfica, en sales de teatre, en llibreries i en campanyes publicitàries.

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número CNMY17/AT00A/87. Servei de redacció de projecte, redacció de l’estudi de gestió de residus, redacció de l’estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció d’execució material de l’obra, coordinació de seguretat i salut en fase d’execució de les obres de reparació, reforç i consolidació de la fonamentació i estructura; construcció de dos escales d’evacuació; reforma integral dels banys d’infantil i primària; rehabilitació del gimnàs; adequació accessibilitat i ascensor del CEIP Cervantes de Sax.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número CNMY17/AT00A/46. Serveis de redacció de projecte de retirada de fibrociment i reposició de coberta, redacció d’estudi de gestió de residus, redacció d’estudi de seguretat i salut, direcció d’obra, direcció de l’execució material d’obra, coordinació de seguretat i salut en fase d’execució de les obres retirada de fibrociment i reposició de coberta en el CEIP El Tossal (Alacant), CEIP Sant Nicolau De Bari (Alacant), CEIP Gabriel Miró (Alacant), CEIP Emilio Varela (Alacant), CEIP Rabassa (Alacant) i CEIP Azorín (Alacant).

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Formalització del contracte número CNMY17/FP00D/29. Servei de realització de fòrums d’oportunitats d’integració en el mercat de treball d’estudiants d’FP.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Correcció d’errades de la licitació número CNMY17/CD81S/93. Servei de gestió del programa d’auxiliares de conversació estrangers en centres públics de la Comunitat Valenciana.