DOGV Capçaleres

DOGV del 16 octubre 2017

DOGV de 16/10/2017, Núm 8149

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2017, de la Universitat d’Alacant, per la qual nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per Resolució de 30 de juny de 2017 (DOCV 8091, 25.07.2017), per a l’accés a l’escala oficial-especialista de la Universitat d’Alacant (referència C02/17).

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2017, del Rectorat, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A (subgrup A2), per promoció interna, sector d’administració especial, escala tècnica mitjana d’audiovisuals, d’aquesta universitat.

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs de trasllat per a les funcionàries i els funcionaris del grup C, subgrup C1, d’administració general, escala de suport administratiu, per a llocs de treball de coordinador/a de serveis, d’aquesta universitat.

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 2 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a sènior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Redesigning 2D materials for the formulation of semiconducting INKS (2D-INK), CPI-17-264».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 2 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de una plaça de tècnic/a mitjà de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Alta eficiencia y sistemas fotovoltaicos no convencionales basados en peroskita evaporada. CPI-17-268». Programa SEJI 2017 (Subvenciones a la excelencia científica de juniors investigadores) (SEJI/2017-012).

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 3 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’oficial de laboratori de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Redesigning 2D materials for the formulation of semiconducting INKS (2D-INK). CPI-17-265».

B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques del cos d’inspectors els aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per Ordre 12/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d’accés al cos d’inspectors d’Educació.