Comissions de serveis

Correcció d’errades de la convocatòria de comissions de serveis del cossos de secundària

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 24 d'abril de 2013, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis, durant el curs 2013-2014, per a catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional i funcionaris docents que impartixen ensenyances de règim especial, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat.

correcció d'errades comissions de serveis 2013-14

PDF

Correcció d’errades de la convocatòria de comissions de serveis del cos de mestres

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 24 d'abril de 2013, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis per a funcionaris del cos de mestres, durant el curs 2013-2014, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat.

correcció d'errades comissions de servei 2013-14

PDF