Al·legacions a l'arranjament

Normativa reguladora que cal consultar


Col·legis als quals se’ls ha suprimit o se’ls fa proposta de supressió d’unitats escolars


Aquest col·lectiu de centres educatius ha de demostrar, cenyint-se a les Instruccions abans referides, que posseixen la ràtio suficient per tal de no suprimir la unitat escolar, o justificar que l’augment de ràtio a 30 no es pot aplicar perquè les aules no tenen el ta- many suficient, o justificar que existeix en aquest grup d’escolarització una problemàtica específica que ens remet a una excepcionalitat a la norma que regula la ràtio d’alumnat mínima.

Per tal de justificar que hi haurà una ràtio d’alumnat suficient per mantindre la unitat escolar, i a l’espera del període oficial de matriculació, l’única possible alternativa viable és materialitzar la demanda duent a terme una precampanya de matriculació al carrer amb l’objectiu que les famílies formalitzen la seua intenció de matricular els seus fills i filles al centre mitjançant una instància de preinscipció de matrícula, la qual pot acompanyar el plec d’al·legacions.

Per tal de justificar que l’augment de ràtio és inaplicable perquè les instal·lacions del centre no ho permeten, cal elaborar un informe on consten les mesures exactes de les aules que tenen menys metres quadrats dels permesos, tot sumant els metres quadrats que necessita l’alumnat i els metres quadrats i cúbics que necessita el professorat. Po- dem adjuntar també informes tècnics de l’ajuntament, plànols de les aules, etc.

En el cas que vulguem justificar l’escassa ràtio de la unitat escolar adduint que hi ha una problemàtica d’escolarització específica que justifica un menor nombre d’alumnes per aula (atenció a la diversitat, atenció a xiquets i xiquetes amb necessitats educatives es- pecials, aplicació d’algun programa d’educació compensatòria, escolarització de població escolar, etc.) haurem d’elaborar l’expedient d’al·legacions que presentarà el Consell Escolar de Centre al Consell Escolar municipal amb els següent documents:

    ƒ
  • Informe de l’equip de Cicle en el qual s’especifique com la problemàtica afecta al pro- cés educatiu i a l’acció tutorial.
  • ƒInforme de la Comissió de Coordinació Pedagògica, on es faça anàlisi, seguiment, coordinació de l’acció i avaluació.
  • ƒ
  • Acord de Claustre sobre les mesures adoptades per fer front a eixa problemàtica espe- cífica i aportació dels projectes educatius específics.
  • Informe del Gabinet Psicopedagògic Municipal o de l’SPE sobre la problemàtica d’escolarització.
  • Informe dels Serveis Socials de l’Ajuntament, explicant el seu programa d’intervenció sobre les famílies dels xiquets i xiquetes escolaritzades en eixa unitat escolar i la seua problemàtica concreta.

Col·legis als quals se’ls han creat o habilitat unitats escolars


En el cas d’aquest Centres Educatius, s’ha de consultar l’Ordre de plantilles-tipus a educació infantil i educació primària per comprovar que l’augment de la plantilla és el co- rrecte. En el procediment excepcional de recol·locació que es durà a terme durant el mes de març, les places creades han de ser incloses en el llistat que la Direcció Territorial ha d’enviar al centre. Pel que fa a les places habilitades, és recomanable que el centre faça un seguiment del cobriment d’aquestes places en les adjudicacions de juliol.

Col·legis als quals no els han creat les unitats escolars que requerien


Quant a aquells Centres Educatius Públics que no han sigut modificats i esperaven eixa modificació d’unitats escolars, han de presentar al·legacions davant aquesta resolució provisional de l’ajust escolar per argumentar, o amb la mateixa documentació descrita a l’apartat de Centres als quals els han suprimit unitats escolars o amb un informe de da- des en què s’hi expose un augment de la població escolaritzada, els motius que motiven eixe creixement d’unitats escolars i, per tant, de plantilla de professorat.

Col·legis que consideren que no tenen plantilla de professorat suficient


En el cas en qué hi haja Centres Educatius Públics que, a la vista de les Instruccions Direcció General de centres i Personal Docent, consideren que els falta professorat, educadors/es, personal laboral, etc…, ja siga de suport d’Infantil, d’altres especialitats o funcions, han de presentar al·legacions reclamant eixe dèficit de plantilla.

Respecte al professorat itinerant adscrit als CRAs o als Col·legis Incomplets, en el quals s’ha observat als darrers anys que hi ha hagut un augment del nombre de Centres a atendre i per tant s’ha produït una pèrdua d’hores de treball per especialitat a cadascun dels Centres, es poden presentar al·legacions reclamant una millor dotació de professorat adscrit als aularis i als centres incomplets argumentant que han d’atendre una determinada situació d’escolarització (població immigrant, casos d’atenció a la diversitat, xiquets i xiquetes amb necessitats educatives especials, etc).