Adjudicació definitiva del concurs de trasllats (tots els cossos)

21 / 04 / 2022

Mestres
RESOLUCIÓ de 13 d’abril de 2022, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s’aprova l’adjudicació definitiva de destinacions del procediment de provisió de llocs del personal funcionari docent del cos de mestres, dependents de l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana, convocat per Resolució de 4 de novembre de 2021

Inspecció
RESOLUCIÓ de 13 d’abril de 2022, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s’aprova l’adjudicació definitiva de destinacions del procediment de provisió de llocs de places del personal funcionari docent del cos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors d’educació, dependents de l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana, convocat per Resolució de 4 de novembre de 2021

Secundària, FP, EOI i Ensenyaments Artístics
RESOLUCIÓ de 13 d’abril de 2022, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s’aprova l’adjudicació definitiva de destinacions del procediment de provisió de llocs de places del personal funcionari docent dels cossos de catedràtics i professors d’Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Resolució de 4 de novembre de 2021

AVÍS
Les destinacions adjudicades són irrenunciables. No obstant això, quan es participe simultàniament per diferents cossos docents i s’obtinga destinació en més d’un, o bé s’obtinga una segona destinació en un cos diferent d’aquell en el qual tinga destinació definitiva, s’haurà d’optar per un d’aquests en el termini de deu dies naturals següents a la publicació d’aquesta resolució, a través d’aquest enllaç. Si no es realitza aquesta opció en el termini indicat, s’haurà de prendre possessió de la plaça obtinguda corresponent al cos des del qual s’ha participat en situació de servei actiu.

PRESA DE POSSESSIÓ
La presa de possessió en les noves destinacions que s’obtinguen tindrà lloc l’1 de setembre de 2022, i se cessarà en el de procedència el 31 d’agost de 2022.

PROFESSORAT REINGRESSAT
Els funcionaris i funcionàries excedents que reingressen al servei actiu com a conseqüència d’aquest procediment presentaran telemàticament a la direcció territorial de la qual depenga la destinació obtinguda, abans de la presa de possessió de la plaça, la documentació a la qual es refereix les bases següents:
- Mestres: base dihuitena de la Resolució de 4 de novembre de 2021.
- Secundària i resta de cossos: base denovena de la Resolució de 4 de novembre de 2021.
- Inspecció: base setzena de la Resolució de 4 de novembre de 2021.

PARTICIPACIÓ FORÇOSA SENSE DESTINACIÓ
Les persones participants forçoses a les quals no s’haja adjudicat destinació en aquesta resolució s’atindran al que establisca el procediment d’adjudicació de destinacions amb caràcter provisional per al curs 2022-2023.

RECURSOS CONTRA L’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se per via telemàtica recurs potestatiu de reposició davant la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la seua publicació, o directament recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós competent, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la data de la seua publicació.


Publicades les vacants definitives del concurs de trasllats

01 / 04 / 2022

Mestres:

  Resolució
  Llistat definitiu
  Llistat definitiu de vacants amb itinerància

Secundària:

  Resolució
  Llistat definitiu

Inspecció:

  Resolució
  Llistat definitiu


Adjudicació provisional de destinacions

28 / 02 / 2022

Cos de mestres

  Resolució
  Adjudicats per especialitat i destinació
  Adjudicats per orde alfabètic
  Participants exclosos
  Participants que no continuen en el procés

Secundària i resta de cossos

  Resolució
  Adjudicats per especialitat i destinació
  Adjudicats per orde alfabètic
  Participants exclosos
  Participants que no continuen en el procés

Inspecció

  Resolució
  Adjudicats per ordre alfabètic

Reclamacions

El termini per a formular reclamacions contra les relacions provisionals començarà l’1 de març de 2022 i conclourà el 10 de març de 2022. El termini perquè els participants voluntaris renuncien a la destinació obtinguda començarà l’1 de març de 2022 i conclourà el 2 de març de 2022. La gestió es realitzarà a través de la plataforma OVIDOC:

Consulta de destinacions, reclamacions o renúncies: plataforma OVIDOC

  Enllaç SAI: Suport i assistència informàtica
  Telèfon SAI: 961-207-685


Publicats els llistats provisionals de vacants

16 / 02 / 2022

Llistes provisionals de vacants:

  Mestres

  Secundària i altres cossos


  Inspecció

Al·legacions a les vacants:


Correcció d'errades llistats definitius

27 / 01 / 2022

La Conselleria ha publicat una correcció d’errades del barem del concurs.

Han corregit les puntuacions de llengües que s’havien publicat amb errades (apartats 3.3, 6.1.d i 6.7 del barem). 

Comproveu si ara estan ben baremats aquests apartats i comuniqueu-nos a .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic) si continua mal baremada eixa puntuació.
Per a la resta de possibles d’errades, segueix el procediment ordinari de publicacions i reclamacions que serà al llistat provisional d’adjudicacions.

Cos de mestres
 
  Correcció d’errades
  Participants amb dret preferent
  Admesos per orde alfabètic
  Admesos per especialitat i barem
  Exclosos

Accés a consulta de puntuacions

  Enllaç SAI: Suport i assistència informàtica
  Telèfon SAI: 961-207-685

Secundària i resta de cossos

  Correcció d’errades
  Participants amb dret preferent
  Admesos per orde alfabètic
  Admesos per especialitat i barem
  Exclosos


Accés a consulta de puntuacions

  Enllaç SAI: Suport i assistència informàtica
  Telèfon SAI: 961-207-685

 

 


Vídeo de l'assemblea sobre les peticions del concurs de trasllats 2021 - 2022

24 / 01 / 2022


Vídeo de l'assemblea sobre la petició telemàtica del concurs general de trasllats.<br />


Assemblees sobre les peticions telemàtiques de places al concurs de trasllats

19 / 01 / 2022

Les assemblees seran en aquests horaris i enllaços:
Dijous 20 de gener de 2022
- A les 11h en aquest enllaç
- A les 17:30h en aquest enllaç


Peticions telemàtiques: Des del dia 19 de gener de 2022 fins el 25 de gener de 2022

18 / 01 / 2022

Peticions telemàtiques: Des de les 00:00 hores del dia 19 de gener de 2022 fins a les 23:59 hores del 25 de gener de 2022

Accés al sistema
Per a entrar en el sistema el nom de l’usuari s’omplirà de la manera següent: el DNI sense cap zero a l’esquerra més la LLETRA del Dni en MAJÚSCULA.
Per a l’ús i establiment de la seua contrasenya, seguisca les indicacions que venen en l’ajuda sobre la identificació en la plataforma telemàtica de petició de llocs.

La sol·licitud telemàtica es presentarà a través de l’enllaç següent:
- Mestres
- Secundària
- Inspecció

Més informació
Per a més informació, consulta la web de la Conselleria:
- Mestres
- Secundària
- Inspecció

STEPV convoca assemblees per a dijous 20 de gener, pel matí i per la vesprada. En breu penjarem l’horari i els enllaços


Concurs de trasllats: llistats definitius d'admesos i exclosos

18 / 01 / 2022

Llistes definitives d’admesos i exclosos:

Mestres

 

Secundària i altres cossos

Inspecció

 


Publicats els llistats provisionals d'admesos i exclosos

22 / 12 / 2021

      Mestres
      Secundària i altres cossos
      Inspecció

El personal participant disposa d’un termini de dos dies hàbils per a formular reclamacions contra les relacions provisionals.
Entreu en els enllaços per a accedir a tota la informació i les reclamacions