Càtedres

Actualitzat el 21 juliol 2014 / 10:35 h


 1. Puntuacions definitives i llistat de puntuacions

  El 16 de juliol van estar publicades les llistes de les puntuacions definitives.
  Contra aquestes llistes es pot interposar recurs d’alçada en el termini d’un mes, sense perjuí que es poguen resoldre en qualsevol moment errades materials, de fet o aritmètics a petició de la persona interessada.
  Actualització El 22 de juliol s’ha publicat també les puntuacions definitives.

 2. Acreditació de requisits

  Caldrà tenir aquests documents preparats per quan isquen les llistes de les persones aspirants seleccionades. Aquests documents acreditatius dels requisits, queden especificats a l’article 9 de la convocatòria,

i s’hauran de lliurar a la Direcció General de Personal de la Conselleria d’Educació, via registre, en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la publicació de les llistes de les persones aspirants seleccionades.


  Els documents son els següents:

  1. Fotocòpia compulsada del títol al·legat per a participar.
En cas que la titulació s’haja obtingut en l’estranger, ha d’adjuntar-se la corresponent homologació o credencial de reconeixement a l’empara del que establix el Reial Decret 1665/1991, de 25 d’octubre.

  2. Fotocòpia del document nacional d’identitat, document semblant del país d’origen o passaport vigent i, si és el cas, document d’identificació d’estranger (NIE).

  3. Per a l’exempció de la prova de coneixements dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, en el cas d’haver al·legat l’exempció, una fotocòpia compulsada del títol o diploma, o si és el cas, un certificat original del centre on es va cursar Batxiller o Formació Professional.
  4. Declaració de no haver sigut separat del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial (annex II).


 3. Llistats d’aspirants seleccionats i nomenaments

  Haurem d’estar alerta de la publicació d’aquestes llistes perquè poden publicar-les aviat si Conselleria té pensat fer els nomenaments proper setembre 2014.
  Una vegada publicades les llistes i comprovar que les persones aspirants seleccionades reunixen els requisits de la convocatòria, s’haurà de resoldre, passats 7 dies, la tria de plaça d’aquelles que hagen obtingut càtedra per diferents especialitats i la seva destinació definitiva no coincidix en cap de les especialitats de les places obtingudes. Raó per la qual poden haver canvis en les llistes de persones aspirants seleccionades.
  El procediment selectiu finalitza quan una vegada la Direcció General de Personal haja comprovat que tots els i les aspirants reunixen els requisits de la convocatòria i es passe a l’aprovació de l’expedient del procés selectiu.
  Si el procediment selectiu finalitza més enllà d’aquest setembre 2014, els nomenaments seran per setembre de 2015, ja que segons el punt 11 de la convocatòria els nomenaments seran amb efectes de l’1 de setembre següent a aquell en què finalitze el procediment selectiu.

 4. Nombre de places

  Recordeu el nombre de places que hi havia ofertat segons la OPE publicada al DOCV del 20 abril 2009 i especificada la seva distribució a la convocatòria:

  • Cos de Catedràtics/ques d’Ensenyament Secundari: 488
  • Cos de Catedràtics/ques d’Escoles Oficials d’Idiomes: 12
  • Cos: Catedràtics/ques d’Ensenyança Secundària
   Codi-Especialitat-Nombre de places convocades
   • 201 Filosofia 6
   • 202 Grec 3
   • 203 Llatí 7
   • 204 Llengua Castellana i Literatura 31
   • 205 Geografia i Història 15
   • 206 Matemàtiques 16
   • 207 Física i Química 11
   • 208 Biologia i Geologia 11
   • 209 Dibuix 6
   • 210 Francés 3
   • 211 Anglés 80
   • 216 Música 33
   • 217 Educació Física 61
   • 218 Orientació Educativa 23
   • 219 Tecnologia 25
   • 222 Formació i Orientació Laboral 8
   • 227 Organització i Processos de Manteniment de Vehicles 1
   • 254 Informàtica 27
   • 256 Llengua i Literatura Valenciana 66
   • 261 Economia 2
   • 263 Administració d’Empreses 20
   • 265 Organització i Gestió Comercial 20
   • 270 Processos Diagnòstic Clínic i Procediment Ortoprotètic 5
   • 271 Processos Sanitaris 6
   • 274 Sistemes Electrotècnics i Automàtics 2
   • Total 488

    

  •  

  • Cos: Catedràtics/ques d’Escoles Oficials d’Idiomes

       Codi-Especialitat-Nombre de places convocades

   • 401 Alemany 2
   • 408 Francés 2
   • 411 Anglés 7
   • 412 Italià 1
   • Total 12
 5. Altres qüestions d’interés

  • Exempció de la fase de pràctiques. No caldrà que ninguna persona passe aquesta fase.
  • Els catedràtics i catedràtiques romandran a la mateixa destinació del cos de procedència. Els nomenaments seran amb efectes de l’1 de setembre següent a la finalització del procés selectiu. En cas de empats en les puntuacions, caldrà atindre’s als criteris establerts a l’article 8.2 per decidir el desempat. En cas que hagen accedit per més d’una especialitat, s’entendrà que accedixen a la plaça de catedràtic/a per l’especialitat en que posseïxen la seua actual destinació definitiva.
  • Si no coincidix cap amb aquesta destinació definitiva, haurà d’optar per una d’elles i renunciar a la resta en el termini de 7 dies hàbils a partir que es publique la llista d’aspirants seleccionats. Replega de documentació de valoració de mèrits: un any desprès de la finalització del procés selectiu. Es podrà sol·licitar a la direcció territorial corresponent.

   

Top