Absències per malaltia (sense baixa)

Incapacitat temporal amb baixa