Absències per malaltia (sense baixa)

Incapacitat temporal amb baixa

Què és una absència


Es podran tindre un màxim de 4 dies d’absències durant l’any natural sempre que estiguen motivades per malaltia o accident que no donen lloc a una baixa. D’aquest màxim de 4 dies, només 3 poden ser consecutius. El còmput dels dies d’absència entrà en vigor el 20 de juny.
Sempre serà necessària la justificació mèdica corresponent, en la qual ha de constar la data d’atenció mèdica, la malaltia, i la prescripció de repòs.
Si les absències no passen d’aquests 4 dies (3 dels quals han de ser consecutius), no hi haurà deducció retributiva.

Còmput dels dies d’absència


Des de l’entrada en vigor d’aquest decret (20 de juny de 2014) fins al 31 de desembre de 2014, hi ha 4 dies d’absències. Els pròxims anys, el còmput es farà des del dia 1 de gener fins al dia 31 de desembre de cada any natural.

Què passa si se superen els quatre dies d’absència a l’any


Una vegada utilitzats els quatre dies d’absència, s’aplica un descompte del 50% de les retribucions en cada dia nou d’absència, és a dir, que les absències justificades per motius de salut que excedisquen els 4 màxims comporten el mateix descompte del 50% establert per als tres primers dies d’incapacitat temporal (baixa).

Aclariments


L’absència no és considerada una incapacitat temporal, sempre que no se superen els tres dies consecutius. Si se superen els tres dies consecutius d’absència, s’hauran de justificar com una incapacitat temporal i s’aplicarà deducció del 50%.

Tampoc no s’ha de confondre l’absència amb el permís mèdic, educatiu i assistencial (Decret 7/2008). L’assistència a una consulta mèdica ha de concertar-se preferentment fora de l’horari de treball; però si no és possible, s’hi pot anar en horari de treball pel temps indispensable per a anar-hi i tornar-ne, i s’ha d’acreditar amb justificant, en el qual han de constar expressament el nom i cognoms del pacient, del metge o metgessa, i l’hora d’entrada i eixida de la consulta mèdica.