logo espai

Interpreta la nòmina

La nòmina és un document que ens ha d’entregar l’empresa i que és de vital importància perquè ens dóna informació sobre la quantitat cobrada cada mes en funció de les hores que treballem i la nostra categoria laboral.

24 / 09 / 2012 | STEPV

En les nòmines han d’aparéixer diversos conceptes, i els que més ens interessa són:
Dades de l’empresa.
Dades del treballador/a: ací s’ha de posar especial atenció a que apareguen:
Categoria laboral (mestre de primària, professor d’ESO, ..).
Antiguitat generada a l’empresa.
Periòde de liquidació: el mes al que correspon el nostre salari (i el total dels dies que ens paguen).

Després hi ha altres conceptes que són els que normalment mirem més perque fan referència a allò que cobrem i a allò que ens deduixen:

Devengos: En funció de la categoria i les hores treballades. La jornada completa en el cas del personal docent es calcula en funció de 25 hores lectives setmanals. A cada categoria laboral li correspon una quantitat diferent per a cada concepte, que són aquestos:

Percepcions salarials:
Salari base: Es la quantitat que es cobra en funció de les talules salarials pactades al conveni. 
Complement retributiu autonòmic: És un complement que és paga al País Valencià que es suma al salari base en reconeiximent a la tasca desenvolupada. En el cas del personal docent, aquesta quantitat es paga en concepte d’homologació amb el personal docent públic i es calcula de la següent manera:

SB concertada+CR autonòmic = SB pública+complement específic+complement de destí.

Antiguitat: Cada tres anys es genera un trienni. Són acumulables.
Complement per càrrec unipersonal: Director, Sotadirector, Cap d’Estudis i Cap de Departament.
Antiguitat per càrrec unipersonal: Els càrrecs unipersonals també generen els seus propis triennis.

També hi ha percepcions no salarials, com el que es cobra per tindre una Incapacitat temporal, que es divideix en:
Indemnitzacions o suplits.
Prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social: Ací hauria de desaparéixer el que es cobra d’una IT a càrrec de l’empresa, la Seguretat Social o la Mutua:
Entre el 1º i el 3º dia: res.
Entre el 3º i el 20º dia: 60% de la base reguladora.
A partir del 21º dia: el 75% de la base reguladora.
Indemnitzacions per trasllat, suspensions o acomiadaments.
Altres percepcions no salarials: El personal treballador dels centres concertats tenim reconegut al nostre conveni el dret a percebre un complement que es suma al que hem cobrat de IT i que arriba fins a que cobrem el 100% del salari mensual. Aquest complement es pot percebre durant 3 mesos com a norma general o 7 mesos personal amb pagament delegat. A més s’amplia en un mes per cada trienni d’antiguitat. Aquest complement és a càrrec de l’empresa o de l’Administració en funció de si es té pagament delegat o no. Actualment en Aplicació de l’article 15 del Decret Llei 1/2012 l’Administració només paga els 15 primers dies d’aquest Complement si no es una baixa derivada per una malaltia professional o un accident laboral.

Total devengat: La quantital bruta total a percebre. És la quantitat que s’ha de tindre en compte per a calcular qualsevol cosa com un acomiadament.

IMPORTANT: Per a consultar les taules salarials per a cada categoria es pot consultar les pàgines centrals de la Guia d’Inici de Curs:

http://intersindical.org/stepv/allioli/allioli245-guia_epri.pdf
Per a calcular cada concepte hem de fer una regla de tres, ja que es manté la proporció entre el que es cobra i les hores que es treballen a cada categoria laboral.

Deduccions: És el que ens lleven del brut en funció d’uns criteris estipulats:

Aportacions de la treballador/a a la Seguretat Social i conceptes de recaudació conjunta:
Contingències comunes: 4’70%
Atur: 1’55%
Formació: 0’10%
Impost sobre la renda: No és una quantitat fixa. L’empresa deduix un mínim, encara que podem demanar que ens l’augmenten per a que quan fem la declaració no ens lleven diners. De totes formes, quan es fa la declaració de la renda ens llevaran o ens tornaran diners en funció de la quantitat que ens han deduit d’aquest concepte al llarg de tot l’any i en funció de les nostres característiques particulars, com si tenim fills o no.
Total a deduir: La suma de totes les deduccions.
Líquid total a percebre: La quantitat neta a percebre. Ha de coincidir aquesta quantitat amb la que ens ingresen.
Base de cotització: Representa el salari anual dividit per dotze ja que suposa el salari mensual més la prorrata de les pagues extres. És la quantitat total per la qual cotitzem mensualment, ja que encara que tingam 14 pagues cotitzem en dotze trams, un per cada mes. Per això, com que ja hem cotitzat per les pagues extres quan les cobrem el líquid a percebre és major.