Càtedres

Guía de les càtedres 2018


Càtedres

23 / 02 / 2016


Càtedres

19 / 02 / 2016


Càtedres

06 / 03 / 2015


Càtedres

18 / 12 / 2014

Càtedres secundària i EOI: Nou llistat d’aspirants seleccionats

Cos de Catedràtics 2009-2010.

Una vegada revisada la documentació presentada pels aspirants seleccionats i comprovat que alguns dels mateixos no complixen amb algun dels requisits establits en la convocatòria, s’ha procedit a l’exclusió de dites aspirants de la llista, incloent-hi als que correspon resultar seleccionats per estricte orde de puntuació de la baremació definitiva de mèrits. Els nous llistats de les especilitats afectades es troben també publicats en els taulers d’anuncis de les direccions territorials d’Educació, Cultura i Esport corresponents. En el termini d’un mes, a comptar de l’endemà a esta publicació, únicament els aspirants que hagen resultat seleccionats en esta reordenació hauran de presentar en la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la documentació que es relaciona en la base 9 de l’Orde de 22 de desembre de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es convoca procediment d’accés als cossos de catedràtics d’Ensenyança Secundària i catedràtics d’Escoles Oficials d’Idiomes.

Els que dins del termini fixat, i excepte els casos de força major, no presentaren la documentació, o de l’examen de la mateixa es deduïra que no tenen algun dels requisits assenyalats en la base segona, no podran ser nomenats funcionaris de carrera del corresponent cos de catedràtics i quedaran anul·lades les seues actuacions, sense perjuí de la responsabilitat en què hagueren incorregut per falsedat en la sol·licitud inicial.
Data de publicació: 17/12/2014


Càtedres

17 / 07 / 2014

Càtedres: Llistat definitiu de puntuacions

Consulta ací la llista
Contra estes puntuacions definitives, els interessats podran interposar recurs d’alçada davant del director general de Personal en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seua publicació en els taulers d’anuncis (fins el 16 d’agost).

Presentació de documents acreditatius dels requisits:
  1. Fotocòpia compulsada del títol al·legat per a participar.
    En cas que la titulació s’haja obtingut en l’estranger, ha d’adjuntar-se la corresponent homologació o credencial de reconeixement a l’empara del que establix el Reial Decret 1665/1991, de 25 d’octubre.
  2. Fotocòpia del document nacional d’identitat, document semblant del país d’origen o passaport vigent i, si és el cas, document d’identificació d’estranger (NIE).
  3. Per a l’exempció de la prova de coneixements dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, en el cas d’haver al·legat l’exempció, una fotocòpia compulsada del títol o diploma, o si és el cas, un certificat original del centre on es va cursar Batxiller o Forma- ció Professional.
  4. Declaració de no haver sigut separat del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial (annex II).