Oposicions

Actualitzacions, guies i informació sobre el procés d'oposicions docents.

Oposicions

Oposicions docents

Informacions i actualitzacions sobre les oposicions docents al País Valencià i altres comunitats autònomes.

El certificat digital o cl@ve

Davant la publicació de la convocatòria d’oposicions del Cos de Mestres 2018, previsiblement al llarg del mes d’abril, la Conselleria d’Educació va a implementar com a novetat la inscripció en línia a les proves de l’oposició. No serà possible cap inscripció en format paper.

Com ho faig

Oposicions País Valencià

Aprovació dels expedients d’ingrés als cossos de mestres, secundària, EOI, Música i A. E. i FP

31 octubre 2017

El DOGV de hui publica l’aprovació dels expedients d’ingrés als cossos respectius:Oposicions País Valencià

Nomenaments de funcionaris/ies en pràctiques dels opositors/es de professors tècnics de FP

21 setembre 2017

El DOGV de hui publica els nomenaments de funcionaris/ies en pràctiques de les opositores i opositors seleccionats en les oposicions de professors tècnics de Formació Professional de 2017.

RESOLUCIÓ de 5 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual nomena funcionàries en pràctiques del cos de professors tècnics de Formació Professional les persones aspirants seleccionades en el marc del procediment selectiu convocat per l’Ordre 15/2017, de 10 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.


Oposicions País Valencià

Nomenaments de funcionaris/ies en pràctiques dels opositors/es d’Arts Plàstiques i Disseny

19 setembre 2017

Publicats al DOGV els nomenaments de funcionaris/ies en pràctiques de les opositores i opositors seleccionats en les oposicions d’Arts Plàstiques i Disseny de 2017.
RESOLUCIÓ de 5 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual nomena funcionàries en pràctiques del cos de professors d’Arts Plàstiques i Disseny les persones aspirants seleccionades en el marc del procediment selectiu convocat per l’Ordre 16/2017, de 10 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.


Oposicions País Valencià

Assemblees informatives aspirants seleccionats

24 juliol 2017

STEPV convoca assemblea a Alacant, València i Castelló per a les persones seleccionades en les oposicions de Professorat Tècnic de Formació Professional i Art Plàstiques i Disseny.
Les assemblees seran a les seus del sindicat a les 10h dimecres 26 de juliol.
- Alacant: Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5 - 12
- València: Juan de Mena, 18-baix
- Castelló: Marqués de Valverde, 8

Els temes a tractar són: peticions telemàtiques per al curs que ve, període de pràctiques, concurs de trasllats, etc.


Oposicions País Valencià

Llista d’aspirants seleccionats pel procediment selectiu d’ingrés

21 juliol 2017

- Cos de professorat d’Arts Plàstiques i Disseny

- Cos de professorat Tècnic de Formació Professional

Es pot interposar recurs d’alçada en el termini d’un mes des de l’endemà de la publicació.

Les persones aspirants disposen d’un mes per a presentar la documentació d’acord amb la base 10 de la convocatòria (no coincideix en ambdos processos selectius):
a) COS PTFP: Fotocòpia compulsada del títol al·legat per a participar
b) Declaració jurada o promesa de no haver sigut separat o separada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública segons el model que figura com a annex III de la convocatòria.
c) Qui haja fet valdre la seua condició de persona amb diversitat funcional haurà de presentar original o còpia compulsada del certificat dels òrgans competents
d) Fotocòpia del document nacional d’identitat o, si és el cas, del document acreditatiu de la identitat,
e) Les persones que no posseïsquen la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar documentalment mitjançant còpia compulsada el compliment del requisit requerit.
f) Les persones que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i el seu coneixement del castellà no es deduïsca del seu origen hauran de presentar per a acreditar-ho còpia compulsada d’alguna de les titulacions o certificats enumerats en la base 7.1.1 de la convocatòria.
g) Certificat mèdic original.
h) COS PTFP: Fotocòpia compulsada del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià o bé del Diploma de Mestre de Valencià, segons s’haja al·legat en la instància de participació.
i) COS PTFP: Fotocòpia compulsada del certificat o títol que acredita la possessió de la formació pedagògica i didàctica, o si és el cas, del títol que acredita l’exempció d’aquest requisit,
j) Certificat negatiu subscrit pel Registre central de delinqüents sexuals.

Per a més informació consulteu la convocatòria, sobretot si ja sou funcionaris de carrera:
- Arts plàstiques i disseny
- Professorat tècnic FP


Oposicions País Valencià

Criteris d’avaluació de les distintes especialitats convocades en Oposicions del cos de FP

22 juny 2017

Determinació dels criteris d’avaluació de les distintes especialitats convocades en el procediment selectiu d’ingrés i procediment per a l’adquisició de noves especialitats en el cos de professors tècnics de Formació Professional segons l’Ordre 15/2017, de 10 d’abril.
Consulta els criteris de les proves ací.


Oposicions País Valencià

Criteris d’avaluació de les distintes especialitats convocades en oposicions d’Arts Plàs. i Disseny

22 juny 2017

Determinació dels criteris d’avaluació de les distintes especialitats convocades en el procediment selectiu d’ingrés en el cos de professors d’Arts Plàstiques i Disseny segons l’Ordre 16/2017, de 10 d’abril.
Consulta els criteris ací.Oposicions País Valencià

Resultats prova Certificat Capacitació en Valencià prèvia a les oposicions 2017. Aptes i no aptes

16 juny 2017

Resultats prova Certificat Capacitació en Valencià en el marc dels procediments selectius a cossos docents. Aptes i No Aptes.
Comprova els resultats ací.


Oposicions País Valencià

Resultat sorteig tribunals oposicions 2017 (titulars i suplents)

13 juny 2017

Aquest matí s’ha celebrat en la Conselleria d’Educació el sorteig dels tribunals d’oposicions dels cossos de PTFP i Art i Disseny.
S’han triat les persones titulars i suplents. Els presidents/presidentes seran seleccionats directament per la Conselleria d’Educació.
En aquest enllaç teniu el resultat del sorteig (la primera pàgina correspon a Art i Disseny i la segona a PTFP).


Oposicions País Valencià

Correcció d’errades en les llistes definitives de persones admeses i excloses en les oposicions 2017

12 juny 2017

Correcció d'errades de la Resolució de 29 de maig de 2017, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos docent de professors i professores d'Arts Plàstiques i Disseny.
Comprova el nou llistat ací.

Correcció d'errades de la Resolució de 29 de maig de 2017, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos docent de professors i professores tècnics de Formació Professional.
Comprova el nou llistat ací.

Oposicions País Valencià

S’ajorna el sorteig públic per a la designació dels tribunals d’oposició 2017

09 juny 2017

Se suspén per problemes tècnics el sorteig públic per a la designació dels vocals que han de formar part dels òrgans de selecció que han de jutjar els procediments selectius a cossos docents. El dit sorteig se celebrarà el dia 13 de juny a les 12 hores en la Sala 4 (accés escala 4), de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport en l'avinguda de Campanar núm. 32, de València.
Comprova l'anunci del sorteig ací.

Oposicions País Valencià

Resultats prova de nivell C1 Valencià en el marc dels procediments selectius a cossos docents

08 juny 2017

Resultats prova de nivell C1 Valencià en el marc dels procediments selectius a cossos docents.
Comprova els resultats ací.

Oposicions País Valencià

Anunci del sorteig públic per a la designació dels vocals dels tribunals de les oposicions 2017

06 juny 2017

ANUNCI: Realització del sorteig públic per a la designació dels vocals que han de formar part dels òrgans de selecció que han de jutjar els procediments selectius.
Tindrà lloc el dia 9 de juny a les 10 hores en la Sala de Juntes (accés escala 3), de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport en l'avinguda de Campanar, núm. 32, de València.


Guies