Oposicions

Actualitzacions, guies i informació sobre el procés d'oposicions docents.

Oposicions

Oposicions docents

Informacions i actualitzacions sobre les oposicions docents al País Valencià i altres comunitats autònomes.

Oposicions País Valencià

Assemblees informatives aspirants seleccionats

24 Juliol 2017

STEPV convoca assemblea a Alacant, València i Castelló per a les persones seleccionades en les oposicions de Professorat Tècnic de Formació Professional i Art Plàstiques i Disseny.
Les assemblees seran a les seus del sindicat a les 10h dimecres 26 de juliol.
- Alacant: Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5 - 12
- València: Juan de Mena, 18-baix
- Castelló: Marqués de Valverde, 8

Els temes a tractar són: peticions telemàtiques per al curs que ve, període de pràctiques, concurs de trasllats, etc.


Oposicions País Valencià

Llista d’aspirants seleccionats pel procediment selectiu d’ingrés

21 Juliol 2017

- Cos de professorat d’Arts Plàstiques i Disseny

- Cos de professorat Tècnic de Formació Professional

Es pot interposar recurs d’alçada en el termini d’un mes des de l’endemà de la publicació.

Les persones aspirants disposen d’un mes per a presentar la documentació d’acord amb la base 10 de la convocatòria (no coincideix en ambdos processos selectius):
a) COS PTFP: Fotocòpia compulsada del títol al·legat per a participar
b) Declaració jurada o promesa de no haver sigut separat o separada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública segons el model que figura com a annex III de la convocatòria.
c) Qui haja fet valdre la seua condició de persona amb diversitat funcional haurà de presentar original o còpia compulsada del certificat dels òrgans competents
d) Fotocòpia del document nacional d’identitat o, si és el cas, del document acreditatiu de la identitat,
e) Les persones que no posseïsquen la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar documentalment mitjançant còpia compulsada el compliment del requisit requerit.
f) Les persones que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i el seu coneixement del castellà no es deduïsca del seu origen hauran de presentar per a acreditar-ho còpia compulsada d’alguna de les titulacions o certificats enumerats en la base 7.1.1 de la convocatòria.
g) Certificat mèdic original.
h) COS PTFP: Fotocòpia compulsada del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià o bé del Diploma de Mestre de Valencià, segons s’haja al·legat en la instància de participació.
i) COS PTFP: Fotocòpia compulsada del certificat o títol que acredita la possessió de la formació pedagògica i didàctica, o si és el cas, del títol que acredita l’exempció d’aquest requisit,
j) Certificat negatiu subscrit pel Registre central de delinqüents sexuals.

Per a més informació consulteu la convocatòria, sobretot si ja sou funcionaris de carrera:
- Arts plàstiques i disseny
- Professorat tècnic FP


Oposicions País Valencià

Criteris d’avaluació de les distintes especialitats convocades en Oposicions del cos de FP

22 Juny 2017

Determinació dels criteris d’avaluació de les distintes especialitats convocades en el procediment selectiu d’ingrés i procediment per a l’adquisició de noves especialitats en el cos de professors tècnics de Formació Professional segons l’Ordre 15/2017, de 10 d’abril.
Consulta els criteris de les proves ací.


Oposicions País Valencià

Criteris d’avaluació de les distintes especialitats convocades en oposicions d’Arts Plàs. i Disseny

22 Juny 2017

Determinació dels criteris d’avaluació de les distintes especialitats convocades en el procediment selectiu d’ingrés en el cos de professors d’Arts Plàstiques i Disseny segons l’Ordre 16/2017, de 10 d’abril.
Consulta els criteris ací.Oposicions País Valencià

Resultats prova Certificat Capacitació en Valencià prèvia a les oposicions 2017. Aptes i no aptes

16 Juny 2017

Resultats prova Certificat Capacitació en Valencià en el marc dels procediments selectius a cossos docents. Aptes i No Aptes.
Comprova els resultats ací.


Oposicions País Valencià

Resultat sorteig tribunals oposicions 2017 (titulars i suplents)

13 Juny 2017

Aquest matí s’ha celebrat en la Conselleria d’Educació el sorteig dels tribunals d’oposicions dels cossos de PTFP i Art i Disseny.
S’han triat les persones titulars i suplents. Els presidents/presidentes seran seleccionats directament per la Conselleria d’Educació.
En aquest enllaç teniu el resultat del sorteig (la primera pàgina correspon a Art i Disseny i la segona a PTFP).


Oposicions País Valencià

Correcció d’errades en les llistes definitives de persones admeses i excloses en les oposicions 2017

12 Juny 2017

Correcció d'errades de la Resolució de 29 de maig de 2017, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos docent de professors i professores d'Arts Plàstiques i Disseny.
Comprova el nou llistat ací.

Correcció d'errades de la Resolució de 29 de maig de 2017, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos docent de professors i professores tècnics de Formació Professional.
Comprova el nou llistat ací.

Oposicions País Valencià

S’ajorna el sorteig públic per a la designació dels tribunals d’oposició 2017

09 Juny 2017

Se suspén per problemes tècnics el sorteig públic per a la designació dels vocals que han de formar part dels òrgans de selecció que han de jutjar els procediments selectius a cossos docents. El dit sorteig se celebrarà el dia 13 de juny a les 12 hores en la Sala 4 (accés escala 4), de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport en l'avinguda de Campanar núm. 32, de València.
Comprova l'anunci del sorteig ací.

Oposicions País Valencià

Resultats prova de nivell C1 Valencià en el marc dels procediments selectius a cossos docents

08 Juny 2017

Resultats prova de nivell C1 Valencià en el marc dels procediments selectius a cossos docents.
Comprova els resultats ací.

Oposicions País Valencià

Anunci del sorteig públic per a la designació dels vocals dels tribunals de les oposicions 2017

06 Juny 2017

ANUNCI: Realització del sorteig públic per a la designació dels vocals que han de formar part dels òrgans de selecció que han de jutjar els procediments selectius.
Tindrà lloc el dia 9 de juny a les 10 hores en la Sala de Juntes (accés escala 3), de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport en l'avinguda de Campanar, núm. 32, de València.


Oposicions País Valencià

Convocatòria als aspirants no exempts a la realització de les proves de valencià de les opos 2017

26 Maig 2017

Convocatòria als aspirants no exempts a la realització de les proves de valencià i es nomenen els tribunals, en el marc del procediment selectiu al cos docent de Professors d'Arts Plàstiques i Disseny.
Consulta ací les convocatòries.

Convocatòria als aspirants no exempts a la realització de les proves de valencià i es nomenen els tribunals, en el marc del procediment selectiu al cos docent de Professors Tècnics de Formació Professional.
Consulta ací les convocatòries.

Oposicions País Valencià

Proves del C1 i Capacitació en valencià

25 Maig 2017

Prova C1 i Capacitació oposicions ordre 16/2017

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent,  per la qual es convoquen els aspirants no exempts a la realització  de les *proves de valencià* i es nomenen els tribunals, en el marc dels procediments selectius a cossos docents.

C1

Prova dia 1 de juny, a les 16.30 hores, en l’IES Conselleria (carrer Monestir de Poblet, s/n, de València).

Els/les aspirants que, entre el 2 de maig de 2017 (data de finalització del termini per a presentar sol·licituds de participació) i l’1 de juny de 2017, hagen obtingut i se’ls haja expedit el certificat de nivell C1 de Valencià, han de presentar-se davant del tribunal, amb l’original i una còpia del certificat esmentat.

Capacitació en valencià

Prova dia 13 de juny, a les 17.00 hores, en l’IES Font de Sant Lluís (avinguda Germans Maristes, número 25, de València).

Els/les aspirants que, entre el 2 de maig de 2017 (data de finalització del termini per a presentar sol·licituds de participació) i el 13 de juny de 2017, hagen obtingut i se’ls haja expedit el certificat de nivell C1 de Valencià, han de presentar-se davant del tribunal, amb l’original i una còpia del certificat esmentat.


Oposicions País Valencià

Correcció d’errors en les llistes provisionals de les oposicions del cos de professors tècnics de FP

12 Maig 2017

Correcció d'errors en les llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos docent de professors tècnics de Formació Professional.
Consulta ací la correcció d'errors.
Les persones aspirants excloses disposaran d'un termini de deu dies hàbils (del 12 al 26 de maig de 2017, ambdós inclosos).


Guies