Oposicions

Actualitzacions, guies i informació sobre el procés d'oposicions docents.

Notícies

Darrera actualització: 21 Juliol 2017 / 16:31 h

STEPV convoca concentració de professorat interí dimarts 25 de juliol a les 11h

La Conselleria anuncia en premsa l’oferta pública d’ocupació massiva per als pròxims anys


TAMBÉ ET POT INTERESSAR


Oposicions 2016

2016

Informacions i actualitzacions sobre les oposicions docents de 2016 al País Valencià.

Oposicions País Valencià

Assemblees informatives aspirants seleccionats

24 Juliol 2017

STEPV convoca assemblea a Alacant, València i Castelló per a les persones seleccionades en les oposicions de Professorat Tècnic de Formació Professional i Art Plàstiques i Disseny.
Les assemblees seran a les seus del sindicat a les 10h dimecres 26 de juliol.
- Alacant: Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5 - 12
- València: Juan de Mena, 18-baix
- Castelló: Marqués de Valverde, 8

Els temes a tractar són: peticions telemàtiques per al curs que ve, període de pràctiques, concurs de trasllats, etc.

Oposicions País Valencià

Llista d’aspirants seleccionats pel procediment selectiu d’ingrés

21 Juliol 2017

- Cos de professorat d’Arts Plàstiques i Disseny

- Cos de professorat Tècnic de Formació Professional

Es pot interposar recurs d’alçada en el termini d’un mes des de l’endemà de la publicació.

Les persones aspirants disposen d’un mes per a presentar la documentació d’acord amb la base 10 de la convocatòria (no coincideix en ambdos processos selectius):
a) COS PTFP: Fotocòpia compulsada del títol al·legat per a participar
b) Declaració jurada o promesa de no haver sigut separat o separada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública segons el model que figura com a annex III de la convocatòria.
c) Qui haja fet valdre la seua condició de persona amb diversitat funcional haurà de presentar original o còpia compulsada del certificat dels òrgans competents
d) Fotocòpia del document nacional d’identitat o, si és el cas, del document acreditatiu de la identitat,
e) Les persones que no posseïsquen la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar documentalment mitjançant còpia compulsada el compliment del requisit requerit.
f) Les persones que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i el seu coneixement del castellà no es deduïsca del seu origen hauran de presentar per a acreditar-ho còpia compulsada d’alguna de les titulacions o certificats enumerats en la base 7.1.1 de la convocatòria.
g) Certificat mèdic original.
h) COS PTFP: Fotocòpia compulsada del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià o bé del Diploma de Mestre de Valencià, segons s’haja al·legat en la instància de participació.
i) COS PTFP: Fotocòpia compulsada del certificat o títol que acredita la possessió de la formació pedagògica i didàctica, o si és el cas, del títol que acredita l’exempció d’aquest requisit,
j) Certificat negatiu subscrit pel Registre central de delinqüents sexuals.

Per a més informació consulteu la convocatòria, sobretot si ja sou funcionaris de carrera:
- Arts plàstiques i disseny
- Professorat tècnic FP

Oposicions País Valencià

Criteris d’avaluació de les distintes especialitats convocades en Oposicions del cos de FP

22 Juny 2017

Determinació dels criteris d’avaluació de les distintes especialitats convocades en el procediment selectiu d’ingrés i procediment per a l’adquisició de noves especialitats en el cos de professors tècnics de Formació Professional segons l’Ordre 15/2017, de 10 d’abril.
Consulta els criteris de les proves ací.

Oposicions País Valencià

Criteris d’avaluació de les distintes especialitats convocades en oposicions d’Arts Plàs. i Disseny

22 Juny 2017

Determinació dels criteris d’avaluació de les distintes especialitats convocades en el procediment selectiu d’ingrés en el cos de professors d’Arts Plàstiques i Disseny segons l’Ordre 16/2017, de 10 d’abril.
Consulta els criteris ací.

Oposicions País Valencià

Resultats prova Certificat Capacitació en Valencià prèvia a les oposicions 2017. Aptes i no aptes

16 Juny 2017

Resultats prova Certificat Capacitació en Valencià en el marc dels procediments selectius a cossos docents. Aptes i No Aptes.
Comprova els resultats ací.

Oposicions País Valencià

Resultat sorteig tribunals oposicions 2017 (titulars i suplents)

13 Juny 2017

Aquest matí s’ha celebrat en la Conselleria d’Educació el sorteig dels tribunals d’oposicions dels cossos de PTFP i Art i Disseny.
S’han triat les persones titulars i suplents. Els presidents/presidentes seran seleccionats directament per la Conselleria d’Educació.
En aquest enllaç teniu el resultat del sorteig (la primera pàgina correspon a Art i Disseny i la segona a PTFP).

Oposicions País Valencià

Correcció d’errades en les llistes definitives de persones admeses i excloses en les oposicions 2017

12 Juny 2017

Correcció d'errades de la Resolució de 29 de maig de 2017, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos docent de professors i professores d'Arts Plàstiques i Disseny.
Comprova el nou llistat ací.

Correcció d'errades de la Resolució de 29 de maig de 2017, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos docent de professors i professores tècnics de Formació Professional.
Comprova el nou llistat ací.

Oposicions País Valencià

S’ajorna el sorteig públic per a la designació dels tribunals d’oposició 2017

09 Juny 2017

Se suspén per problemes tècnics el sorteig públic per a la designació dels vocals que han de formar part dels òrgans de selecció que han de jutjar els procediments selectius a cossos docents. El dit sorteig se celebrarà el dia 13 de juny a les 12 hores en la Sala 4 (accés escala 4), de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport en l'avinguda de Campanar núm. 32, de València.
Comprova l'anunci del sorteig ací.

Oposicions País Valencià

Resultats prova de nivell C1 Valencià en el marc dels procediments selectius a cossos docents

08 Juny 2017

Resultats prova de nivell C1 Valencià en el marc dels procediments selectius a cossos docents.
Comprova els resultats ací.

Oposicions País Valencià

Anunci del sorteig públic per a la designació dels vocals dels tribunals de les oposicions 2017

06 Juny 2017

ANUNCI: Realització del sorteig públic per a la designació dels vocals que han de formar part dels òrgans de selecció que han de jutjar els procediments selectius.
Tindrà lloc el dia 9 de juny a les 10 hores en la Sala de Juntes (accés escala 3), de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport en l'avinguda de Campanar, núm. 32, de València.

Oposicions País Valencià

Convocatòria als aspirants no exempts a la realització de les proves de valencià de les opos 2017

26 Maig 2017

Convocatòria als aspirants no exempts a la realització de les proves de valencià i es nomenen els tribunals, en el marc del procediment selectiu al cos docent de Professors d'Arts Plàstiques i Disseny.
Consulta ací les convocatòries.

Convocatòria als aspirants no exempts a la realització de les proves de valencià i es nomenen els tribunals, en el marc del procediment selectiu al cos docent de Professors Tècnics de Formació Professional.
Consulta ací les convocatòries.

Oposicions País Valencià

Proves del C1 i Capacitació en valencià

25 Maig 2017

Prova C1 i Capacitació oposicions ordre 16/2017

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent,  per la qual es convoquen els aspirants no exempts a la realització  de les *proves de valencià* i es nomenen els tribunals, en el marc dels procediments selectius a cossos docents.

C1

Prova dia 1 de juny, a les 16.30 hores, en l’IES Conselleria (carrer Monestir de Poblet, s/n, de València).

Els/les aspirants que, entre el 2 de maig de 2017 (data de finalització del termini per a presentar sol·licituds de participació) i l’1 de juny de 2017, hagen obtingut i se’ls haja expedit el certificat de nivell C1 de Valencià, han de presentar-se davant del tribunal, amb l’original i una còpia del certificat esmentat.

Capacitació en valencià

Prova dia 13 de juny, a les 17.00 hores, en l’IES Font de Sant Lluís (avinguda Germans Maristes, número 25, de València).

Els/les aspirants que, entre el 2 de maig de 2017 (data de finalització del termini per a presentar sol·licituds de participació) i el 13 de juny de 2017, hagen obtingut i se’ls haja expedit el certificat de nivell C1 de Valencià, han de presentar-se davant del tribunal, amb l’original i una còpia del certificat esmentat.

Oposicions País Valencià

Correcció d’errors en les llistes provisionals de les oposicions del cos de professors tècnics de FP

12 Maig 2017

Correcció d'errors en les llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos docent de professors tècnics de Formació Professional.
Consulta ací la correcció d'errors.
Les persones aspirants excloses disposaran d'un termini de deu dies hàbils (del 12 al 26 de maig de 2017, ambdós inclosos).

Oposicions País Valencià

Correcció d’errors en les llistes per a participar en les oposicions del cos d’Art i Disseny

12 Maig 2017

Correcció d'errors en les llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en els procediments selectius d'ingrés en el cos docent de professors i professores d'Arts Plàstiques i Disseny.
Consulta ací la correcció d'errors.
Les persones aspirants excloses disposaran d'un termini de deu dies hàbils (del 12 al 26 de maig de 2017, ambdós inclosos).

Oposicions País Valencià

Llistat d’aspirants seleccionats en les proves selectives per a places en el cos d’Inspecció

26 Abril 2017

Llistat d'aspirants seleccionats en les proves selectives convocades per l'Ordre de 12/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per a la provisió de places en el cos d'Inspectors d'Educació.
Consulta el llistat ací.

Oposicions País Valencià

Citació a termini per a l’entrega i baremació de mèrits als participants d’oposicions a Inspecció

06 Abril 2017

Citació a termini per a l'entrega i baremació de mèrits als participants del procediment d'accés al cos d'inspectors d'educació.
Consulta ací el comunicat.
El tribunal té la intenció de publicar les notes avui dia 6 d'abril al tauler d'anuncis de l'IES Isabel de Villena

Oposicions País Valencià

Convocatòria a la lectura de la part tercera en el procediment d’accés al cos d’inspectors

30 Març 2017

Convocatòria a la lectura de la part tercera en el procediment d'accés al cos d'inspectors d'educació convocat per ORDE 12/2016.
Consulta la convocatòria ací.

Oposicions País Valencià

Procediment d’accés al cos d’inspectors d’educació. Convocatòria part tercera i la seua lectura

13 Març 2017

Procediment d'accés al cos d'inspectors d'educació. Convocatòria part tercera i inici de les lectures de la part tercera.
Convocatòria de realització de la part tercera: 25 DE MARÇ DE 2017 A LES 10:30 H
Consulta tota la informació ací.

Oposicions País Valencià

Convocatòria a la lectura de la part B en el procediment d’accés al cos d’inspectors d’educació

31 Gener 2017

Convocatòria a la lectura de la part B en el procediment d'accés al cos d'inspectors d'educació convocat per ORDE 12/2016.. Consulta ací els llistats.

Oposicions País Valencià

Convocatòria a la lectura de la part B en l’accés al cos d’inspectors d’educació

13 Gener 2017

Convocatòria a la lectura de la part B en el procediment d'accés al cos d'inspectors d'educació convocat per ORDE 12/2016. Consulta ací la convocatòria.

Oposicions OposicionsPaís Valencià

Criteris d’avaluació del procediment d’accés al cos d’Inspectors d’Educació

10 Novembre 2016

Consulta ací els criteris

Oposicions País Valencià

Realització del sorteig públic per a la designació dels vocals Oposicions Inspecció Educativa

11 Octubre 2016

El sorteig tindrà lloc el proper 17 d'octubre a les 10h en el Saló d'Actes de la Conselleria d'Educació (Av. Campanar, 32, València).

Oposicions País Valencià

LListes aspirants seleccionats en les oposicions 2016 i incorporació a les borses de treball

25 Juliol 2016

Consulta ací les llistes
- Cos de mestres
- Secundària i resta de cossos

Els opositors que superen el procediment selectiu i siguen anomenats funcionaris en pràctiques, podran accedir a l'Adjudicació d'Inici de Curs - Funcionaris de Carrera i en Pràctiques el dia 25 de juliol a les 15:00 hores.
Els participants dels procediments selectius de l'oposició 2015 que superen la fase oposició i no siguen seleccionats, o bé que només hagen aprovat el primer exercici, podran accedir a l'Adjudicació d'Inici de Curs - Adjudicació Contínua el dia 25 de juliol a les 15:00 hores.
En el termini d'un mes, comptat des de l'endemà del dia en què es faça pública la llista d'aspirants seleccionats, estos hauran de presentar en la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, preferentment davant del Registre General dels Servicis Centrals, la documentació requerida en la convocatòria.

Contra aquestes llistes es pot interposar recurs d'alçada fins el 26 d'agost de 2016.

- Accés a subgrup superior / Relació d'aspirants a l'acte d'adjudicació del 28 de juliol

Els opositors que superen el procediment selectiu i siguen anomenats funcionaris en pràctiques, podran accedir a l'Adjudicació d'Inici de Curs - Funcionaris de Carrera i en Pràctiques el dia 25 de juliol a les 15:00 hores.
En el termini d'un mes, comptat des de l'endemà del dia en què es faça pública la llista d'aspirants seleccionats, estos hauran de presentar en la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, preferentment davant del Registre General dels Servicis Centrals, la documentació requerida en la convocatòria.

Contra aquestes llistes es pot interposar recurs d'alçada fins el 26 d'agost de 2016.

- Incorporació de nou personal a les borses d'interins.
La presentació d'instàncies serà telemàtica a través de l'aplicació web d'adjudicacions contínues de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en l'apartat d'Adjudicacions > Adjudicacions d'inici de curs.

- Cos de catedràtics de música i arts escèniques
Els opositors que superen el procediment selectiu i siguen anomenats funcionaris en pràctiques, podran accedir a l'Adjudicació d'Inici de Curs - Funcionaris de Carrera i en Pràctiques el dia 27 de juliol a les 15:00 hores.
Els participants dels procediments selectius de l'oposició 2015 que superen la fase oposició i no siguen seleccionats, o bé que només hagen aprovat el primer exercici, podran accedir a l'Adjudicació d'Inici de Curs - Adjudicació Contínua el dia 27 de juliol a les 15:00 hores.

En el termini d'un mes, comptat des de l'endemà del dia en què es faça pública la llista d'aspirants seleccionats, estos hauran de presentar en la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, preferentment davant del Registre General dels Servicis Centrals, la documentació requerida en la convocatòria.

Oposicions País Valencià

Resultats oposicions

25 Juliol 2016

Consulta per DNI: clica ací per accedir-hi
Recordatori assemblees informatives per a totes aquelles persones seleccionades en plaça en les oposicions a les 11h. en les Seus de Castelló, València i Alacant.
I a les 12h per a totes aquelles les persones noves que s'incorporen a les borses de treball.

Oposicions País Valencià

Accés a Cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques: Puntuacions definitives del barem de mèrits

21 Juliol 2016

Consulta ací la llista

Oposicions País Valencià

Assemblees informatives per a aspirants seleccionats i de nou ingrés a les borses

21 Juliol 2016

STEPV convoca assemblees informatives per a les persones aspirants seleccionats en les oposicions i per al personal que s'incorpora a les borses de treball per primera vegada, resultat del procés selectiu.
Les assemblees seran dimarts 26 de juliol a les seus de STEPV a Alacant, València i Castelló
- 11h: aspirants seleccionats en les oposicions
- 12h: personal que s'incorpora a les borses de treball

Oposicions País Valencià

Actes de Tribunals d’Oposicions de Docents

09 Juliol 2016

En aquest enllaç hi ha penjades les actes d'alguns tribunals. Comprova-ho

Oposicions País Valencià

Accés a Cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques: Puntuacions provisionals del barem de mèrits

05 Juliol 2016

Procediment d'accés regulat per l'ordre 55/2015:
Consulta ací les puntuacions

Oposicions País Valencià

Modificació ubicació tribunals cos de mestres

22 Juny 2016

Consulta ací les noves ubicacions dels tribunals

Oposicions País Valencià

Llistes definitives admesos i exclosos oposicions

20 Juny 2016

Cos de mestres
RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de Mestres convocat per Ordre 11/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Secundària, EOI, PTFP, professors música i arts escèniques
RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Ordre 13/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Accés a cos de subgrup superior per a secundària

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu d'accés a cos docent de subgrup superior per al cos de professors d'Ensenyament Secundari, convocat per Ordre 10/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.


Oposicions País Valencià

Admesos i exclosos oposicions catedràtics de Música i Arts Escèniques

11 Juny 2016

Consulta ací les llistes

Oposicions País Valencià

Convocatòria de la prova prèvia de coneixements de valencià

08 Juny 2016

La prova serà el 14 de juny, a les 16h, en els llocs següents:

València
Universitat Politècnica de València
ETS Enginyeria de l’Edificació
Camí de Vera, s/n. València

Alacant
Universitat d’Alacant
Aulari II
Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n. Alacant

Consulta els tribunals en la resolució:
RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoquen els aspirants no exempts a la realització de la prova de valencià i es nomenen els respectius tribunals que han de jutjar-la, en el marc dels procediments selectius a cossos docents.

Oposicions País Valencià

Convocatòria de la prova d’acreditació de coneixement del castellà per a estrangers

08 Juny 2016

La prova es realitzarà el dia 13 de juny de 2016, a les 16.00 hores, en l’Escola Oficial d’Idiomes de València, carrer Pla de la Saïdia, número 9.

Característiques de la prova:
La prova d’espanyol per a estrangers constarà de les parts següents:
– Un test de gramàtica i lèxic (20 minuts aproximadament)
– Dos exercicis de Comprensió escrita (40 minuts aproximadament)
– Dos exercicis de Comprensió oral (20 minuts aproximadament)
– Un exercici d’expressió escrita (30 minuts aproximadament)
– Un exercici d’expressió oral (10 minuts aproximadament)

Informació sobre els tribunals:
RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca els aspirants no exempts a la realització de la prova d'espanyol per a estrangers i es nomena el tribunal que ha de jutjar la prova prèvia d'espanyol per a estrangers, en el marc dels procediments selectius a cossos docents convocats per l'Ordre 11/2016, de 3 de maig, l'Ordre 13/2016, de 3 de maig, i per l'Ordre 15/2016, de 16 de maig.

Oposicions País Valencià

Publicada la composició dels tribunals d’oposicions

08 Juny 2016

Hui el DOCV publica el nomenament dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu:

Oposicions País Valencià

Aclariments sobre alguns aspectes de les oposicions a ensenyaments artístics superiors

03 Juny 2016

STEPV s’ha reunit aquest matí amb el director de l’ISEA per a resoldre dubtes plantejats en les assemblees realitzades aquests dies pel Sindicat sobre les oposicions.
A continuació traslladem les respostes als temes més destacats. També podeu consultar la guia de les oposicions elaborada pel Sindicat:

1.- En els casos dels títols professionals homologats pel Ministeri, els mèrits de l’apartat 3.2 (Formació permanent, participació en grups de treball, projectes educatius i seminaris) es valoren des de la data de l’obtenció de l’homologació del Ministeri d’Educació (any 2007) o des de l’obtenció del títol professional anterior?
Es valoraran des de la data d’obtenció del títol, no des de l’homologació.
2.- En el mateix sentit, si l’homologació del Ministeri s’ha obtés mitjançant mòduls en què consta apte o no apte, s’avalua en l’apartat 2.1 l’expedient del títol professional o el de l’homologació, si s’aporta com a requisit d’ingrés?
Ho estudiaran i consultaran a la Conselleria d’Educació, però parteixen del principi del benefici a l’aspirant, per tant, probablement també es tinga en compte l’expedient del títol professional.
3.- Segons la convocatòria d’oposicions (apartat 7.2) els màsters per a l’acreditació de la tutela d’investigacions de fi de títol han de ser màsters universitaris oficials per a l’obtenció del qual s’hagen exigit, almenys, 60 crèdits ECTS, o 300 hores per a màsters de plans d’estudis anteriors, i que capacite per a la pràctica de la investigació educativa o de la investigació pròpia dels ensenyaments artístics. Quins màsters serveixen exactament i quins no?
Segons el director de l’ISEA s’acceptaran aquells màsters que tinguen relació amb el context pel qual s’han exigit, és a dir, l’àmbit de l’ensenyament i, en concret, de l’ensenyament artístic. Per tant, aquells màsters que tinguen alguna relació amb la investigació educativa, amb els ensenyaments artístics o amb la investigació de la gestió educativa s’acceptaran.
S’exceptuen el CAP o el Màster de Secundària, perquè capaciten per a la docència però no per a la investigació.
Els títols de màsters estranger han d’estar homologats a l’estat espanyol.
4.- També s’exigirà en les oposicions d’art i disseny previstes per a l’any que ve l’acreditació de la tutela de les investigacions de fi de títol?
Encara s’està estudiant aquest tema, tot i que és possible que no s’exigisca. El RD 276/2007 d’ingrés a la funció pública docent exigeix aquesta acreditació als ensenyaments i especialitats que “exclusivament” es dediquen als ensenyaments superiors. En art i disseny el professorat imparteix docència tant en l’àmbit superior com en els cicles o batxillerat artístic. A més, els màsters d’aquests ensenyaments solen estar orientats a la professionalització i no a la investigació educativa. Per tant, és possible que no siga exigit en les oposicions de l’any que ve. Però insistim, encara no està decidit.
D’altra banda, l’ISEA s’està plantejant l’adscripció dels ensenyaments artístics a les universitats. Si això va endavant sí que és possible que es requerisca el màster, DEA/suficiència investigadora o doctorat en el procés d’adscripció al professorat que elegisca impartir la docència en l’àmbit superior. És a dir, que les plantilles de professorat se separaran entre els qui opten als ensenyaments superiors i els qui opten als ensenyaments de cicles o batxillerat artístic. Tot això està encara per definir.
5.- Quina documentació cal acreditar en l’apartat 3.3.1. (publicacions) en el cas de llibres electrònics o revistes digitals?
Es faran servir els mateixos criteris que en el concurs de trasllats, és a dir:
“En el cas de documents en format electrònic, per a ser valorats hauran d’anar acompanyats per un informe en el qual l’organisme emissor certifique que en la base de dades bibliogràfiques apareix la publicació. En aquest document s’indicaran a més, les dades següents: el títol de la publicació, autor/s, data de la publicació i depòsit legal”.

Descarrega't aquest document en pdf ací.

Oposicions País Valencià

Guia de les oposicions a catedràtics Música i Arts Escèniques

03 Juny 2016

Descarrega't la guia elaborada pel sindicat en aquest enllaç.

Oposicions País Valencià

Llistats provisionals d’admesos i exclosos

01 Juny 2016

Oposicions País Valencià

CORRECCIÓ d’errades en les convocatòries d’oposicions

25 Maig 2016

CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 12/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'accés al cos d'inspectors d'educació.
En l’annex III, Declaració de mèrits presentats (pàgina núm. 10500), s’ha produït una errada de maquetació que afecta l’enumeració dels subapartats que conformen el barem, per la qual cosa es dirigeix els aspirants que hagen d’omplir aquest model a la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport http://www.ceice.gva.es, on es facilita el model esmenat.

CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 10/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'accés a cos docent de subgrup superior per al cos de professors d'Ensenyament Secundari.
En l’annex IV, Declaració de mèrits presentats (pàgina núm. 10439), s’ha produït una errada de maquetació que afecta l’enumeració dels subapartats que conformen el barem, per la qual cosa es dirigeix els aspirants que hagen d’omplir aquest model a la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, http://www.ceice.gva.es, on es facilita el model esmenat.

CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 11/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu per a ingrés en el cos de mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos.
En l’annex IV, declaració de mèrits presentats (pàgina núm. 10475), s’ha produït una errada de maquetació que afecta l’enumeració dels subapartats que conformen el barem, per la qual cosa es dirigix als aspirants que hagen d’omplir este model a la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport http://www.ceice.gva.es, on es facilita el model esmena

CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 13/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'ingrés i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques i professors tècnics de Formació Professional.
On diu:
«Tots els exercicis de l’especialitat anglés es realitzaran en aquest idioma»;
Ha de dir:
«Tots els exercicis de les especialitats d’idiomes es realitzaran en l’idioma de l’especialitat per la qual es participa»

Oposicions País Valencià

Lletra per a fixar l’ordre d’intervenció dels aspirants en les oposicions 2016: M

14 Març 2016

L'ordre d'actuació dels aspirants s'iniciarà pel primer el cognom del qual comence per la lletra “M”, i es continuarà successivament per ordre alfabètic, de conformitat amb el sorteig celebrat el dia 7 de març.
Consulta ací el DOCV:
RESOLUCIÓ de 8 de març de 2016, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es determina la lletra per a fixar l'orde d'intervenció dels aspirants a totes les proves selectives que se celebren durant l'any 2016, del conjunt de les administracions públiques valencianes (DOCV 7740, 14/03/16).

Oposicions País Valencià

País Valencià: Ordre d’actuació d’aspirants en les oposicions. S’iniciarà per la lletra M

14 Març 2016

RESOLUCIÓ de 8 de març de 2016, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es determina la lletra per a fixar l'orde d'intervenció dels aspirants a totes les proves selectives que se celebren durant l'any 2016, del conjunt de les administracions públiques valencianes (DOCV 7740, 14/03/16). L'ordre d'actuació dels aspirants s'iniciarà pel primer el cognom del qual comence per la lletra “M”, i es continuarà successivament per ordre alfabètic, de conformitat amb el sorteig celebrat el dia 7 de març.

Guies