DOGV Ofertes d'ocupació pública

DOGV del 16 Febrer 2018

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 17 de novembre de 2017, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per la qual es convoca concurs de trasllats per a cobrir diverses places d’administratiu o administrativa de la funció administrativa d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2018/1424] (DIARI nº 8235, de 15.02.2018)

Ajuntament de Castelló de la Plana. Convocatòria d’una plaça de director/a de banda de música, mitjançant concurs oposició, per torn de promoció interna, enquadrada en el subgrup A1. [2018/1420] (DIARI nº 8235, de 15.02.2018)

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2018, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs de mèrits per als funcionaris i les funcionàries del grup A (subgrup A1), sector d’administració especial, de l’escala de facultatius d’arxius i biblioteques d’aquesta universitat. [2018/1231] (DIARI nº 8235, de 15.02.2018)

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d’accés al cos superior gestió d’arxivística, biblioteconomia i documentació, escala tècnic d’arxius i biblioteques, A2-04-01, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 13/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2018/1308] (DIARI nº 8235, de 15.02.2018)