DOGV Ofertes d'ocupació pública

20 juny 2018

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Corts Valencianes. Oferta pública d’ocupació corresponent a l’exercici 2018. [2018/5867] (DIARI nº 8318, de 15.06.2018)

Ajuntament de Picassent. Oferta d’ocupació pública per a l’any 2018. [2018/5749] (DIARI nº 8318, de 15.06.2018)

ACORD de 4 de juny de 2018, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual es convoca un concurs específic per a la provisió del lloc de treball número 97 de la relació de llocs de treball d’aquesta institució, administratiu/iva supervisor/a de manteniment, subgrup C1, sector administració general. Convocatòria 08/2017. [2018/5799] (DIARI nº 8318, de 15.06.2018)

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2018, del Rectorat, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2018-2019. Convocatòria número 5. [2018/5760] (DIARI nº 8318, de 15.06.2018)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ d’11 de juny de 2018, del Rectorat, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial en els centres sanitaris concertats amb la Universitat per al curs 2018-2019, convocatòria ordinària número 1. [2018/5805] (DIARI nº 8318, de 15.06.2018)

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2018, de la comissió de valoració del concurs de trasllats de facultatiu o facultativa especialista en medicina interna d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual fa pública la resolució provisional del concurs de trasllats convocat per la Resolució de 20 d’octubre de 2017, del director general de Recursos Humans i Econòmics. [2018/5919] (DIARI nº 8319, de 18.06.2018)

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2018, del director general de Recursos Humans, per la qual es convoca el procediment d’avaluació de continuïtat de diverses direccions de servei i de secció assistencials en diferents hospitals dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2018/5894] (DIARI nº 8319, de 18.06.2018)

Ajuntament de Beneixama. Convocatòria i bases del procés selectiu per a cobrir en propietat una plaça d’agent de policia local pel sistema d’oposició. [2018/5781] (DIARI nº 8319, de 18.06.2018)

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2018, de la Universitat Miguel Hernández, per la qual es convoquen places pel sistema de concurs d’accés de torn lliure al cos de professors i professores titulars d’universitat. Referència 1022/18. [2018/5624] (DIARI nº 8319, de 18.06.2018)

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2018, de la Universitat Miguel Hernández, per la qual es convoca una plaça pel sistema de concurs d’accés de torn lliure al cos de professors i professores titulars d’universitat. Referència 1023/18. [2018/5625] (DIARI nº 8319, de 18.06.2018)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 18 de maig de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 32/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d’administració especial del cos A2-02, superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica de l’Administració de la Generalitat. [2018/5940] (DIARI nº 8319, de 18.06.2018)

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2018, de la comissió de valoració del concurs de trasllats de facultatiu o facultativa especialista en aparell digestiu d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual fa pública la resolució provisional del concurs de trasllats convocat per la Resolució de 20 d’octubre de 2017, del director general de Recursos Humans i Econòmics. [2018/5917] (DIARI nº 8319, de 18.06.2018)

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques. RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 48/2018, per a la provisió de llocs de treball de direcció i conservació de parcs naturals, de naturalesa funcionarial d’administració especial de l’escala A1-27-01, administració del medi ambient de l’Administració de la Generalitat. [2018/5882] (DIARI nº 8319, de 18.06.2018)

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2018, del director general de l’Institut Valencià de Finances, per la qual es convoca la provisió definitiva dels llocs IC05, TE04, TE09, TE10 i TE11, tècnic/a de la Subdirecció de Riscos, mitjançant un procediment de cobertura externa. [2018/5932] (DIARI nº 8320, de 19.06.2018)

Ajuntament de Castelló de la Plana. Oferta d’ocupació pública per a l’exercici 2018. [2018/5873] (DIARI nº 8320, de 19.06.2018)

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques. CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 5 de juny de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, convocatòria número 42/2018. [2018/5939] (DIARI nº 8320, de 19.06.2018)

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2018, del Rectorat, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2018-2019. Convocatòria número 6. [2018/5969] (DIARI nº 8320, de 19.06.2018)

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2018, de la Universitat Miguel Hernández, per la qual es convoquen places pel sistema de promoció interna per a l’accés al cos de catedràtics d’universitat. Ref. 1024/18. [2018/5628] (DIARI nº 8320, de 19.06.2018)

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ d’11 de juny de 2018, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual es convoca un curs de formació sobre el desenvolupament de la funció directiva, i un curs d’actualització de competències directives, establits per l’article 1 del Reial decret 894/2014, de 17 d’octubre. [2018/5906] (DIARI nº 8320, de 19.06.2018)

RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2018, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. [2018/5660] (DIARI nº 8320, de 19.06.2018)