Borses i oposicions

País Valencià

Concurs de mèrits per a la provisió de places d’inspectores i inspectors d’educació accidentals

Publicat 28 Juliol 2017

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la provisió de places d'inspectores i inspectors d'educació accidentals.

El termini de presentació de sol·licituds i documentació serà de 15 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

País Valencià

Novetats borses de treball secundària i PTFP (llistes definitives)

Publicat 03 Juliol 2017

Llistes definitives de les borses de treball següents:

Secundària:
- Informàtica.

PTFP:
- Perruqueria
- Cuina i pastisseria.
- Manteniment de vehícles.
- Serveis de restauració.

Consulteu les resolucions amb els terminis per a participar en les adjudicacions.

País Valencià

Convocatòria d’una borsa d’urgència per al cos de catedr de Mús i AE en l’esp de Composició de Jazz

Publicat 27 Juny 2017

Es convoca la constitució d’una borsa de treball extraordinària per al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques en l’especialitat de Composició de Jazz.
Consulta la convocatòria ací.
Termini de presentació de sol·licituts: del 28/06/2017 al 04/07/2017

País Valencià

Convocatòria d’una borsa d’urgència per al cos de catedr de Mús i AE en Psicop i Gestió Educativa

Publicat 27 Juny 2017

Es convoca la constitució d’una borsa de treball extraordinària per al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques en l’especialitat de Psicopedagogia i Gestió Educativa.
Consulta la convocatòria ací.
Termini de presentació de sol·licituts:
Del 28/06/2017 al 04/07/2017

País Valencià

Convocatòria d’una borsa d’urgència per al cos de catedràtics de Mús i AE de Dansa aplicada en l’AD

Publicat 26 Juny 2017

Es convoca la constitució d’una borsa de treball extraordinària per al cos de professors de Música i Arts Escèniques en l’especialitat de Dansa aplicada a l’Art Dramàtic.
Consulta ací la convocatòria.
Termini de presentació de sol·licituds
Del 27/06/2017 al 03/07/2017

País Valencià

Nou termini de presentació de sol·licituds per a la borsa d’urgència d’EOI de l’esp de Valencià

Publicat 22 Juny 2017

Resolució de 23 de juny de 2017, del director general de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica la Resolució de 2 de maig de 2017 per la qual es convoca borsa extraordinària del cos de professors d’Escola Oficial d’Idiomes, especialitat Valencià.
Consulta ací la nova resolució.
Nou termini de presentació de sol·licituds: Del 26/06/2017 al 30/06/2017

País Valencià

Correcció d’errades al llistat definitiu d’admesos de la borsa d’urgència de Proc i Prod en Fusta

Publicat 22 Juny 2017

Correcció d’errors del llistat definitiu d’integrants admesos a la borsa de treball del cos de professors d’Ensenyament Secundari de l’especialitat de Processos i Productes en Fusta i Moble, publicat per Resolució de 5 de juny de 2017.

País Valencià

Es deixa sense efectes la convocatòria de la borsa d’urgència d’Instruments de Vent de Jazz

Publicat 21 Juny 2017

Es procedeix a deixar sense efectes la convocatòria de borsa d’urgència del cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques de l’especialitat d’Instruments de Vent de Jazz per haver-se observat error material en la publicació.

País Valencià

Convocatòria d’una borsa d’urgència per al cos de catedràtics de Mús i AE de Contrabaix de Jazz

Publicat 21 Juny 2017

Es convoca la constitució d’una borsa de treball extraordinària per al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques en l’especialitat de Contrabaix de Jazz.
Consulta la convocatòria ací.
Presentació de sol·licituds
Del 22/06/2017 al 28/06/2017

País Valencià

Llistes definitives d’integrants de la borsa d’urgència del cos d’EOI de Grec

Publicat 20 Juny 2017

Llistes definitives d’integrants de la borsa de treball del cos de Professors d’Escola Oficial d’Idiomes de l’especialitat de Grec.
Consulta les llistes definitives ací.

Oferta estatal! Aquesta és una informació publicada en la web de la Confederació d'STES i recopilada automàticament des del lloc Bolsas docentes. Fes clic als títols per veure la informació en una pestanya nova.

Oposicions País Valencià

Assemblees informatives aspirants seleccionats

24 Juliol 2017

STEPV convoca assemblea a Alacant, València i Castelló per a les persones seleccionades en les oposicions de Professorat Tècnic de Formació Professional i Art Plàstiques i Disseny.
Les assemblees seran a les seus del sindicat a les 10h dimecres 26 de juliol.
- Alacant: Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5 - 12
- València: Juan de Mena, 18-baix
- Castelló: Marqués de Valverde, 8

Els temes a tractar són: peticions telemàtiques per al curs que ve, període de pràctiques, concurs de trasllats, etc.

Oposicions País Valencià

Llista d’aspirants seleccionats pel procediment selectiu d’ingrés

21 Juliol 2017

- Cos de professorat d’Arts Plàstiques i Disseny

- Cos de professorat Tècnic de Formació Professional

Es pot interposar recurs d’alçada en el termini d’un mes des de l’endemà de la publicació.

Les persones aspirants disposen d’un mes per a presentar la documentació d’acord amb la base 10 de la convocatòria (no coincideix en ambdos processos selectius):
a) COS PTFP: Fotocòpia compulsada del títol al·legat per a participar
b) Declaració jurada o promesa de no haver sigut separat o separada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública segons el model que figura com a annex III de la convocatòria.
c) Qui haja fet valdre la seua condició de persona amb diversitat funcional haurà de presentar original o còpia compulsada del certificat dels òrgans competents
d) Fotocòpia del document nacional d’identitat o, si és el cas, del document acreditatiu de la identitat,
e) Les persones que no posseïsquen la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar documentalment mitjançant còpia compulsada el compliment del requisit requerit.
f) Les persones que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i el seu coneixement del castellà no es deduïsca del seu origen hauran de presentar per a acreditar-ho còpia compulsada d’alguna de les titulacions o certificats enumerats en la base 7.1.1 de la convocatòria.
g) Certificat mèdic original.
h) COS PTFP: Fotocòpia compulsada del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià o bé del Diploma de Mestre de Valencià, segons s’haja al·legat en la instància de participació.
i) COS PTFP: Fotocòpia compulsada del certificat o títol que acredita la possessió de la formació pedagògica i didàctica, o si és el cas, del títol que acredita l’exempció d’aquest requisit,
j) Certificat negatiu subscrit pel Registre central de delinqüents sexuals.

Per a més informació consulteu la convocatòria, sobretot si ja sou funcionaris de carrera:
- Arts plàstiques i disseny
- Professorat tècnic FP

Oposicions País Valencià

Criteris d’avaluació de les distintes especialitats convocades en Oposicions del cos de FP

22 Juny 2017

Determinació dels criteris d’avaluació de les distintes especialitats convocades en el procediment selectiu d’ingrés i procediment per a l’adquisició de noves especialitats en el cos de professors tècnics de Formació Professional segons l’Ordre 15/2017, de 10 d’abril.
Consulta els criteris de les proves ací.

Oposicions País Valencià

Criteris d’avaluació de les distintes especialitats convocades en oposicions d’Arts Plàs. i Disseny

22 Juny 2017

Determinació dels criteris d’avaluació de les distintes especialitats convocades en el procediment selectiu d’ingrés en el cos de professors d’Arts Plàstiques i Disseny segons l’Ordre 16/2017, de 10 d’abril.
Consulta els criteris ací.

Oposicions País Valencià

Resultats prova Certificat Capacitació en Valencià prèvia a les oposicions 2017. Aptes i no aptes

16 Juny 2017

Resultats prova Certificat Capacitació en Valencià en el marc dels procediments selectius a cossos docents. Aptes i No Aptes.
Comprova els resultats ací.

Oposicions País Valencià

Resultat sorteig tribunals oposicions 2017 (titulars i suplents)

13 Juny 2017

Aquest matí s’ha celebrat en la Conselleria d’Educació el sorteig dels tribunals d’oposicions dels cossos de PTFP i Art i Disseny.
S’han triat les persones titulars i suplents. Els presidents/presidentes seran seleccionats directament per la Conselleria d’Educació.
En aquest enllaç teniu el resultat del sorteig (la primera pàgina correspon a Art i Disseny i la segona a PTFP).

Oposicions País Valencià

Correcció d’errades en les llistes definitives de persones admeses i excloses en les oposicions 2017

12 Juny 2017

Correcció d'errades de la Resolució de 29 de maig de 2017, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos docent de professors i professores d'Arts Plàstiques i Disseny.
Comprova el nou llistat ací.

Correcció d'errades de la Resolució de 29 de maig de 2017, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos docent de professors i professores tècnics de Formació Professional.
Comprova el nou llistat ací.

Oposicions País Valencià

S’ajorna el sorteig públic per a la designació dels tribunals d’oposició 2017

09 Juny 2017

Se suspén per problemes tècnics el sorteig públic per a la designació dels vocals que han de formar part dels òrgans de selecció que han de jutjar els procediments selectius a cossos docents. El dit sorteig se celebrarà el dia 13 de juny a les 12 hores en la Sala 4 (accés escala 4), de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport en l'avinguda de Campanar núm. 32, de València.
Comprova l'anunci del sorteig ací.

Oposicions País Valencià

Resultats prova de nivell C1 Valencià en el marc dels procediments selectius a cossos docents

08 Juny 2017

Resultats prova de nivell C1 Valencià en el marc dels procediments selectius a cossos docents.
Comprova els resultats ací.

Oposicions Comunitats Autònomes