Borses i oposicions

País Valencià

Declarada deserta la borsa de Catedràtics de Música i Arts escèniques de Contrabaix de jazz

Publicat 17 Novembre 2017

Resolució de 15 de novembre de 2017 per la qual es declara deserta la borsa de treball del cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques de l’especialitat de Contrabaix de Jazz.

País Valencià

Borsa de Catedràtics de Música i Arts escèniques (Composició de jazz): llistat definitiu d’exclosos

Publicat 17 Novembre 2017

Llistat definitiu d’exclosos de la borsa de treball del cos de Catedràtics de Música i Arts Escéniques de l’especialitat de Composició de Jazz.

 1. Resolució
 2. Exclosos

País Valencià

Adjudicació de llocs als aspirants seleccionats en el procediment d’accés al cos d’inspectors

Publicat 15 Novembre 2017

Resolució de 15 de novembre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent per la qual es convoca l’acte per a l’adjudicació de llocs als aspirants seleccionats en el procediment d’accés al cos d’inspectors d’educació convocat per Ordre 12/2016, que ocupen lloc qualificat com afectat i es porta a terme la provisió temporal dels llocs de treball de cos d’inspectors d’educació.

Convocatòria

Participants
Es convoca els aspirants seleccionats en el procediment d’accés convocat per Orde 12/2016 i als aspirants per a la provisió de llocs de caràcter temporal que figuren en la convocatoria.

Acte d’adjudicació
L’acte serà presencial i se celebrarà en la Direcció Territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de València en C/ Gregorio Gea, 14, el dia 17 de novembre, divendres, de 2017 a les 13 hores.

País Valencià

Llistes definitives de la Catedràtics de Música i Arts Escèniques (Tecnologia Musical)

Publicat 15 Novembre 2017

Llistes definitives d’integrants de la borsa de treball del cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques de l’especialitat de Tecnologia Musical.

País Valencià

Borsa de Catedràtics de Música i Arts Escéniques-Instruments Històrics de Vent: Exclosos definitius

Publicat 30 Octubre 2017

Llistes definitives d’exclosos de la borsa de treball del cos de Catedràtics de Música i Arts Escéniques de l’especialitat d’Instruments Històrics de Vent:

País Valencià

Llistat definitiu d’admesos a la borsa d’Alemany: correcció d’errades

Publicat 30 Octubre 2017

Correcció d’errors del llistat definitiu d’integrants admesos a la borsa de treball del cos de professors d’Ensenyament Secundari de l’especialitat d’Alemany, publicat per Resolució de 5 de juny de 2017.

Correcció d’errors

País Valencià

Llistes d’integrants de les borses de Música i Arts escèniques

Publicat 20 Octubre 2017

Llistes definitives d’integrants de la borsa de treball del cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques de l’especialitat de Repertori amb piano per a veu

 1. Resolució
 2. Llistat barem
 3. Exclosos

Llistes definitives d’integrants de la borsa de treball del cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques de l’especialitat de Psicopedagogia i Gestió educativa

 1. Resolució
 2. Llistat barem
 3. Exclosos

Llistes definitives d’integrants de la borsa de treball del cos de Professors de Música i Arts Escéniques de l’especialitat de Dansa Aplicada a l’Art Dramàtic

 1. Resolució
 2. Llistat barem
 3. Exclosos

Llistes provisionals d’integrants de la borsa de treball del cos de Catedràtics de Música i Arts Escéniques de l’especialitat de Tecnologia Musical

 1. Resolució
 2. Llistat barem
 3. Exclosos

Llistes provisionals d’exclosos de la borsa de treball del cos de Catedràtics de Música i Arts Escéniques de l’especialitat de Composició de Jazz

 1. Resolució
 2. Exclosos

País Valencià

Llistes definitives d’admesos i exclosos en places d’inspectors i d’inspectors accidentals

Publicat 05 Octubre 2017

Llistes definitives d’admesos i exclosos en el procediment de provisió de places d’inspectors i d’inspectors d’educació accidentals.

Llistes definitives i primeres crides

País Valencià

Catedràtics de Música i Arts Escèniques-Tecnologia Musical: llistes definitives i prova d’aptitud

Publicat 03 Octubre 2017

Llistes definitives d’aspirants a la borsa de treball del cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques de l’especialitat de Tecnologia Musical i convocatòria a la Prova d’Aptitud.

Prova Aptitud

 1. Resolució
 2. Llistat Admesos
 3. Exclosos

País Valencià

Borses de Música i Arts escèniques: llistats provisionals de Piano per a Instruments i per a Veu

Publicat 27 Setembre 2017

Llistes provisionals d’integrants de la borsa de treball del cos de Catedràtics de Música i Arts Escéniques de l’especialitat de Repertori amb Piano per a Instruments.
Llistes provisionals d’integrants de la borsa de treball del cos de Catedràtics de Música i Arts Escéniques de l’especialitat de Repertori amb Piano per a Veu.
Oferta estatal! Aquesta és una informació publicada en la web de la Confederació d'STES i recopilada automàticament des del lloc Bolsas docentes. Fes clic als títols per veure la informació en una pestanya nova.

Oposicions País Valencià

Esborranys de nous temaris d’oposicions

23 Novembre 2017

En la Mesa Sectorial del Ministeri del 23 de novembre de 2017 es van facilitar els esborranys dels nous temaris que s’aplicaran a partir de 2019. En les oposicions de 2018 es mantenen els que estan en vigor actualment. Fins que els nous temaris no es publiquen en el BOE no són definitius.

INFANTIL I PRIMÀRIA


SECUNDÀRIA

El temari de l’especialitat de Valencià: llengua i literatura és competència autonòmica. L’esborrany encara no està disponible si és que es modifica.

PROFESSORAT TÈCNIC FP

ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES

Oposicions País Valencià

Regulació de la fase de pràctiques de les oposicions de 2017

21 Novembre 2017

Oposicions País Valencià

Aprovació dels expedients d’ingrés als cossos de mestres, secundària, EOI, Música i A. E. i FP

31 Octubre 2017

El DOGV de hui publica l’aprovació dels expedients d’ingrés als cossos respectius:

Oposicions País Valencià

Nomenaments de funcionaris/ies en pràctiques dels opositors/es de professors tècnics de FP

21 Setembre 2017

Oposicions País Valencià

Nomenaments de funcionaris/ies en pràctiques dels opositors/es d’Arts Plàstiques i Disseny

19 Setembre 2017

Oposicions País Valencià

Assemblees informatives aspirants seleccionats

24 Juliol 2017

STEPV convoca assemblea a Alacant, València i Castelló per a les persones seleccionades en les oposicions de Professorat Tècnic de Formació Professional i Art Plàstiques i Disseny.
Les assemblees seran a les seus del sindicat a les 10h dimecres 26 de juliol.
- Alacant: Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5 - 12
- València: Juan de Mena, 18-baix
- Castelló: Marqués de Valverde, 8

Els temes a tractar són: peticions telemàtiques per al curs que ve, període de pràctiques, concurs de trasllats, etc.

Oposicions País Valencià

Llista d’aspirants seleccionats pel procediment selectiu d’ingrés

21 Juliol 2017

- Cos de professorat d’Arts Plàstiques i Disseny

- Cos de professorat Tècnic de Formació Professional

Es pot interposar recurs d’alçada en el termini d’un mes des de l’endemà de la publicació.

Les persones aspirants disposen d’un mes per a presentar la documentació d’acord amb la base 10 de la convocatòria (no coincideix en ambdos processos selectius):
a) COS PTFP: Fotocòpia compulsada del títol al·legat per a participar
b) Declaració jurada o promesa de no haver sigut separat o separada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública segons el model que figura com a annex III de la convocatòria.
c) Qui haja fet valdre la seua condició de persona amb diversitat funcional haurà de presentar original o còpia compulsada del certificat dels òrgans competents
d) Fotocòpia del document nacional d’identitat o, si és el cas, del document acreditatiu de la identitat,
e) Les persones que no posseïsquen la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar documentalment mitjançant còpia compulsada el compliment del requisit requerit.
f) Les persones que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i el seu coneixement del castellà no es deduïsca del seu origen hauran de presentar per a acreditar-ho còpia compulsada d’alguna de les titulacions o certificats enumerats en la base 7.1.1 de la convocatòria.
g) Certificat mèdic original.
h) COS PTFP: Fotocòpia compulsada del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià o bé del Diploma de Mestre de Valencià, segons s’haja al·legat en la instància de participació.
i) COS PTFP: Fotocòpia compulsada del certificat o títol que acredita la possessió de la formació pedagògica i didàctica, o si és el cas, del títol que acredita l’exempció d’aquest requisit,
j) Certificat negatiu subscrit pel Registre central de delinqüents sexuals.

Per a més informació consulteu la convocatòria, sobretot si ja sou funcionaris de carrera:
- Arts plàstiques i disseny
- Professorat tècnic FP

Oposicions País Valencià

Criteris d’avaluació de les distintes especialitats convocades en Oposicions del cos de FP

22 Juny 2017

Determinació dels criteris d’avaluació de les distintes especialitats convocades en el procediment selectiu d’ingrés i procediment per a l’adquisició de noves especialitats en el cos de professors tècnics de Formació Professional segons l’Ordre 15/2017, de 10 d’abril.
Consulta els criteris de les proves ací.

Oposicions Comunitats Autònomes

Oposicions Comunitats Autònomes