Borses i oposicions

País Valencià

Llistes definitives d’admesos i exclosos en places d’inspectors i d’inspectors accidentals

Publicat 05 Octubre 2017

Llistes definitives d’admesos i exclosos en el procediment de provisió de places d’inspectors i d’inspectors d’educació accidentals.

Llistes definitives i primeres crides

País Valencià

Catedràtics de Música i Arts Escèniques-Tecnologia Musical: llistes definitives i prova d’aptitud

Publicat 03 Octubre 2017

Llistes definitives d’aspirants a la borsa de treball del cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques de l’especialitat de Tecnologia Musical i convocatòria a la Prova d’Aptitud.

Prova Aptitud

  1. Resolució
  2. Llistat Admesos
  3. Exclosos

País Valencià

Borses de Música i Arts escèniques: llistats provisionals de Piano per a Instruments i per a Veu

Publicat 27 Setembre 2017

Llistes provisionals d’integrants de la borsa de treball del cos de Catedràtics de Música i Arts Escéniques de l’especialitat de Repertori amb Piano per a Instruments.
Llistes provisionals d’integrants de la borsa de treball del cos de Catedràtics de Música i Arts Escéniques de l’especialitat de Repertori amb Piano per a Veu.

País Valencià

Borses de Música i Arts escèniques: llistats provisionals

Publicat 26 Setembre 2017

Llistes provisionals d’integrants de la borsa de treball del cos de Professors de Música i Arts Escéniques de l’especialitat de Dansa aplicada a l’Art Dramàtic.

Llistes provisionals d’integrants de la borsa de treball del cos de Catedràtics de Música i Arts Escéniques de l’especialitat de Psicopedagogia i Gestió Educativa.

Llistes provisionals d’exclosos de la borsa de treball del cos de Catedràtics de Música i Arts Escéniques de l’especialitat d’Instruments Històrics de Vent.

País Valencià

Inspectors accidentals: addenda a la llista provisionals d’admesos i exclosos

Publicat 18 Setembre 2017

País Valencià

Concurs d’inspectors d’educació accidentals: comissions de baremació i tècnica de selecció

Publicat 15 Setembre 2017

País Valencià

Relació provisional aspirants a la borsa de Tecnologia Musical (Catedràtics de Música i AE)

Publicat 04 Setembre 2017

Consulta ací la llista
Termini reclamacions: fins l'11 de setembre

País Valencià

Concurs de mèrits per a la provisió de places d’inspectores i inspectors d’educació accidentals

Publicat 28 Juliol 2017

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la provisió de places d'inspectores i inspectors d'educació accidentals.

El termini de presentació de sol·licituds i documentació serà de 15 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

País Valencià

Novetats borses de treball secundària i PTFP (llistes definitives)

Publicat 03 Juliol 2017

Llistes definitives de les borses de treball següents:

Secundària:
- Informàtica.

PTFP:
- Perruqueria
- Cuina i pastisseria.
- Manteniment de vehícles.
- Serveis de restauració.

Consulteu les resolucions amb els terminis per a participar en les adjudicacions.

Oferta estatal! Aquesta és una informació publicada en la web de la Confederació d'STES i recopilada automàticament des del lloc Bolsas docentes. Fes clic als títols per veure la informació en una pestanya nova.

Oposicions País Valencià

Nomenaments de funcionaris/ies en pràctiques dels opositors/es de professors tècnics de FP

21 Setembre 2017

Oposicions País Valencià

Nomenaments de funcionaris/ies en pràctiques dels opositors/es d’Arts Plàstiques i Disseny

19 Setembre 2017

Oposicions País Valencià

Assemblees informatives aspirants seleccionats

24 Juliol 2017

STEPV convoca assemblea a Alacant, València i Castelló per a les persones seleccionades en les oposicions de Professorat Tècnic de Formació Professional i Art Plàstiques i Disseny.
Les assemblees seran a les seus del sindicat a les 10h dimecres 26 de juliol.
- Alacant: Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5 - 12
- València: Juan de Mena, 18-baix
- Castelló: Marqués de Valverde, 8

Els temes a tractar són: peticions telemàtiques per al curs que ve, període de pràctiques, concurs de trasllats, etc.

Oposicions País Valencià

Llista d’aspirants seleccionats pel procediment selectiu d’ingrés

21 Juliol 2017

- Cos de professorat d’Arts Plàstiques i Disseny

- Cos de professorat Tècnic de Formació Professional

Es pot interposar recurs d’alçada en el termini d’un mes des de l’endemà de la publicació.

Les persones aspirants disposen d’un mes per a presentar la documentació d’acord amb la base 10 de la convocatòria (no coincideix en ambdos processos selectius):
a) COS PTFP: Fotocòpia compulsada del títol al·legat per a participar
b) Declaració jurada o promesa de no haver sigut separat o separada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública segons el model que figura com a annex III de la convocatòria.
c) Qui haja fet valdre la seua condició de persona amb diversitat funcional haurà de presentar original o còpia compulsada del certificat dels òrgans competents
d) Fotocòpia del document nacional d’identitat o, si és el cas, del document acreditatiu de la identitat,
e) Les persones que no posseïsquen la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar documentalment mitjançant còpia compulsada el compliment del requisit requerit.
f) Les persones que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i el seu coneixement del castellà no es deduïsca del seu origen hauran de presentar per a acreditar-ho còpia compulsada d’alguna de les titulacions o certificats enumerats en la base 7.1.1 de la convocatòria.
g) Certificat mèdic original.
h) COS PTFP: Fotocòpia compulsada del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià o bé del Diploma de Mestre de Valencià, segons s’haja al·legat en la instància de participació.
i) COS PTFP: Fotocòpia compulsada del certificat o títol que acredita la possessió de la formació pedagògica i didàctica, o si és el cas, del títol que acredita l’exempció d’aquest requisit,
j) Certificat negatiu subscrit pel Registre central de delinqüents sexuals.

Per a més informació consulteu la convocatòria, sobretot si ja sou funcionaris de carrera:
- Arts plàstiques i disseny
- Professorat tècnic FP

Oposicions País Valencià

Criteris d’avaluació de les distintes especialitats convocades en Oposicions del cos de FP

22 Juny 2017

Determinació dels criteris d’avaluació de les distintes especialitats convocades en el procediment selectiu d’ingrés i procediment per a l’adquisició de noves especialitats en el cos de professors tècnics de Formació Professional segons l’Ordre 15/2017, de 10 d’abril.
Consulta els criteris de les proves ací.

Oposicions País Valencià

Criteris d’avaluació de les distintes especialitats convocades en oposicions d’Arts Plàs. i Disseny

22 Juny 2017

Determinació dels criteris d’avaluació de les distintes especialitats convocades en el procediment selectiu d’ingrés en el cos de professors d’Arts Plàstiques i Disseny segons l’Ordre 16/2017, de 10 d’abril.
Consulta els criteris ací.

Oposicions País Valencià

Resultats prova Certificat Capacitació en Valencià prèvia a les oposicions 2017. Aptes i no aptes

16 Juny 2017

Resultats prova Certificat Capacitació en Valencià en el marc dels procediments selectius a cossos docents. Aptes i No Aptes.
Comprova els resultats ací.

Oposicions País Valencià

Resultat sorteig tribunals oposicions 2017 (titulars i suplents)

13 Juny 2017

Aquest matí s’ha celebrat en la Conselleria d’Educació el sorteig dels tribunals d’oposicions dels cossos de PTFP i Art i Disseny.
S’han triat les persones titulars i suplents. Els presidents/presidentes seran seleccionats directament per la Conselleria d’Educació.
En aquest enllaç teniu el resultat del sorteig (la primera pàgina correspon a Art i Disseny i la segona a PTFP).

Oposicions Comunitats Autònomes