Necessitats educatives especials

Arxiu Necessitats Educatives Especials

Trastorns del desenvolupament i necessitats educatives especials

Climent Giné Giné coordinador

Idioma Català

El material presentat en aquest llibre pretén introduir el lector en l'estudi de les discapacitats que poden afectar el desenvolupament dels infants i en el domini de les estratègies que permeten incidir favorablement en el seu procés educatiu.

PDF

Les necessitats educatives especials en l’educació de persones adultes

Montse Fisas Ollé

Idioma Català

La participació plena en la societat de la informació de les persones adultes que tenen alguna discapacitat milloraria amb una educació bàsica d’adults més inclusiva, que adeqüés millor l’atenció i el suport als i les alumnes amb necessitats educatives especials i que emfasitzés l’eliminació de les barreres a l’aprenentatge i la participació amb què solen topar

Presentació / Power point

L’ordinador en la diversitat i les NEE

Document publicat a: Els papers del SATI, 5ª sessió curs 99/00

Idioma Català

L’aplicació dels recursos informàtics tot i que serà diferent en cada cas sempre té uns efectes positius sobre els alumnes amb necessitats educatives especials.

PDF

Modificació de l’ordenació de l’educació de l’alumnat de nee

DECRET 227/2003, de 14 de novembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 39/1998, de 31 de març, d’ordenació de l’educació per a l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives especials

  Atenció a la diversitat
PDF 1670
Instruccions per a 2011-12 en matèria d’organització i funcionament dels centres d’educació especial

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2011, de la Subsecretaria i de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'aproven instruccions per al curs 2011-2012 en matèria d'organització i funcionament dels centres d'educació especial de titularitat de la Generalitat de la Comunitat Valenciana.

  N.E.E.
PDF 1153
Correcció d’errades de la Llei 11/2003.

Correcció d'errades de la Llei 11/2003.

  N.E.E.
PDF 1152
Criteris d’aplicació de certs apartats de l’ordre de 16 de juliol de 2001

Resolució 9 d'abril de 2002, per la qual precisa els criteris d'aplicació de certs apartats de l'ordre de 16 de juliol de 2001.

  N.E.E.
PDF 1147
Regulació de l’atenció educativa a l’alumnat amb NEE en infantil i primària

Ordre del 16 de juliol de 2001, per la qual es regula l'atenció educativa a l'alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en centres d'educació infantil i educació primària.

  N.E.E.
PDF 1146
Decret 39/1998, d’ordenació de l’educació per a l’atenció de l’alumnat amb NEE

Decret 39/1998, d'ordenació de l'educació per a l'atenció de l'alumnat amb necessitats educatives especials.

  N.E.E.
PDF 1145
Avaluació psicopedagògica i el dictamen d’escolarització d’alumnes amb NEE

Ordre de 14 de febrer de 1996, per la qual es regula el procediment per a la realització per a l'avaluació psicopedagògica i el dictamen d'escolarització, i s'estableixen els criteris per a l'escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials.

  N.E.E.
PDF 1143
Reial Decret 696/1995, el qual regula l’escolarització d’alumnat amb necessitats educatives especial

Reial Decret 696/1995, el qual regula l'escolarització d'alumnat amb necessitats educatives especials.

  N.E.E.
PDF 1142
Dictamen per a l’escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials

Ordre de l'11 de novembre de 1994, per la qual s'estableix el procediment d'elaboració del dictamen per a l'escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials.

  N.E.E.
PDF 1141
Llei 13/1982, d’integració social dels minusvàlids.

Llei 13/1982, d'integració social dels minusvàlids.

  N.E.E.
PDF 1139
Avaluació d’alumnes amb necessitats educatives especials que cursen ensenyances de règim general

Ordre de 14 de febrer de 1996, sobre avaluació d'alumnes amb n.e.e. que cursen les ensenyances de règim general.

  Avaluació i promoció
PDF 623