Pedagogía a Cuba: una trobada per la unitat dels educadors de Llatinoamèrica i el món

Un article de Ismael Drullet Pérez i Gertrudis Simón Pineda, Secretari General i Membre del Secretariat Nacional, respectivament, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte de Cuba (SNTECD).

04 / 01 / 2017 | STEPV
Educar, qui no ho sap, és una obra d'infinit amor.
José Martí.

Com a continuïtat històrica de l'inici d'un moviment pedagògic important a Amèrica Llatina i l'obertura d'un ampli camp d'acció per a l'intercanvi científic entre els educadors de la regió, obert anteriorment amb el Congrés Internacional Americà celebrat a l'Argentina el 1982, es va convocar a la celebració a Cuba dels Congressos de Pedagogia des de 1986, els que han reunit milers d'educadors d'Amèrica Llatina, el Carib i Espanya. Aquestes trobades han marcat un nou estil d'intercanvi científic - pedagògic i propiciat un major acostament i coneixements mutus; en aquest propòsit d'aconseguir la unitat dels educadors llatinoamericans s'ha recollit un grup, d'idees, concepcions i experiències, que sistematitzades, generalitzades i enriquides per la pràctica educacional de cada país han anat conformant en aquests anys les bases teòriques del que constitueix una pedagogia, propiciant arrels llatinoamericanes que han anat suplint els interessos i necessitats de la regió.

El lema que ens convoca en aquests congressos, “Trobada per la unitat dels educadors”, reafirma que només des d’aquesta unitat, que reconeix la nostra diversitat, estarem en millors condicions d’aprofitar els esforços i potencialitats de cada país, així com de l’Associació d’Educadors Llatinoamericans i del Carib per lluitar per una educació que contribuisca a la forja dels valors i la cultura dels nostres pobles i que oferisca als mestres i professors més oportunitats de superació.
En el camí a una educació de qualitat, hem de seguir insistint en el respecte a la diversitat, refermar els valors de la llengua materna, la cultura, la història, la literatura, l’art i la identitat nacionals. Cal fomentar el desenvolupament integral de les poblacions indígenes, assumir la convivència i el pluralisme lingüístic, multiètnic i cultural d’acord amb les tradicions de cada nació.
Els canvis que tenen lloc en el món i que són conseqüències de la globalització, del deteriorament del medi ambient i de la presència creixent de tecnologies de la informació i les comunicacions en totes les esferes de la societat, porten aparellats nous i complexos reptes que demanden de les institucions educacionals i els educadors, respostes viables, encertades i prospectives.
Per això és que avui, com mai abans, les responsabilitats que assumim envers els nostres pobles han de comprometre’ns, en el conjunt dels canvis que es requereixen, a treballar en l’aplicació de polítiques dirigides a l’ampliació de l’accés a l’educació, a la extensió a l’escolaritat, en la superació permanent dels educadors, a procurar una educació de qualitat que promoga el desenvolupament integral, el respecte a la diversitat i potencie tots el que ens uneix, en la pràctica d’independència, sobirania i autodeterminació dels pobles .
Aquestes realitats han estat objecte d’anàlisi en les sessions científiques del Congrés de Pedagogia que ha tingut com a temes centrals els de formació integral de ciutadans, formació d’educadors i ciències de l’educació, educació científica i desenvolupadora, els que han centrat els debats en aspectes teòrics- metodològics i pràctics referits a la formació de valors, la formació professoral inicial i permanent dels educadors, l’educació de la sexualitat i per a la salut, l’educació ambiental, la integració social, l’educació especial i l’atenció a persones amb necessitats educatives especials, l’ús i impacte de les tecnologies de la informació i la comunicació, l’atenció a la formació integral dels infants, adolescents i joves, l’educació superior, l’activitat científica educacional i els mètodes innovadors de l’alfabetització, entre d’altres.
Els educadors, hereus del millor de la tradició pedagògica dels nostres pobles, conscients del nostre paper d’avantguarda en el combat per una societat millor per a les presents i futures generacions, ratifiquem en aquesta trobada i davant al món, el nostre compromís d’ocupar, amb honor i dignitat el desenvolupament humà, en íntima harmonia amb la natura.
Els resultats d’aquestes trobades han estat en diversos dels nostres països el motor d’avanç en l’eradicació de l’analfabetisme, l’extensió de l’atenció gratuïta en salut a tots els ciutadans, la cooperació en el benefici mutu de l’ús racional i harmònic de recursos naturals, així com l’eliminació de la desocupació; també saluda els èxits assolits en l’aplicació del mètode cubà d’alfabetització i postalfabetització “Jo, si puc”, i “Jo, sí puc seguir”, fórmules que estimulen i fan comprendre que un món millor és possible.

Versión original en castellano.

Pedagogía en Cuba: un encuentro por la unidad de los educadores de Latinoamérica y el mundo.

Educar, quién no lo sabe,
es una obra de infinito amor.
José Martí.

Como continuidad histórica del inicio de un movimiento pedagógico importante en América Latina y la apertura de un amplio campo de acción para el intercambio científico entre los educadores de la región, aperturado con el Congreso Internacional Americano celebrado en Argentina en 1982, se convocó a la celebración en Cuba de los Congresos de Pedagogía desde 1986, los que han reunido a miles de educadores de América Latina, el Caribe y España. Estos encuentros han marcado un nuevo estilo de intercambio científico - pedagógico y propiciado un mayor acercamiento y conocimientos mutuos; en este propósito de lograr la unidad de los educadores latinoamericanos se ha recogido un grupo, de ideas, concepciones y experiencias, que sistematizadas, generalizadas y enriquecida por la práctica educacional de cada país han ido conformando en estos años las bases teóricas de lo que constituye una pedagogía, propiciando raíces latinoamericanas que han ido supliendo los intereses y necesidades de la región.
El lema que nos convoca en estos congresos, “ Encuentro por la unidad de los educadores”, reafirma que solo desde esa unidad, que reconoce nuestra diversidad, estaremos en mejores condiciones de aprovechar los esfuerzos y potencialidades de cada país, así como de la Asociación de Educadores Latinoamericanos y del Caribe para luchar por una educación que contribuya a la forja de los valores y la cultura de nuestros pueblos y que ofrezca a los maestros y profesores mayores oportunidades de superación.
En el camino a una educación de calidad, debemos seguir insistiendo en el respeto a la diversidad, afianzar los valores de la lengua materna, la cultura, la historia, la literatura, el arte y la identidad nacionales. Es preciso fomentar el desarrollo integral de las poblaciones indígenas, asumir la convivencia y el pluralismo lingüístico, multiétnico y cultural de acuerdo con las tradiciones de cada nación.
Los cambios que tienen lugar en el mundo y que son consecuencias de la globalización, del deterioro del medio ambiente y de la presencia creciente de tecnologías de la información y las comunicaciones en todas las esferas de la sociedad, traen aparejados nuevos y complejos retos que demandan de las instituciones educacionales y los educadores, respuestas viables, certeras y prospectivas.
Por ello es que hoy, como nunca antes, las responsabilidades que asumimos para con nuestros pueblos deben comprometernos, en el conjunto de los cambios que se requieren, a trabajar en la aplicación de políticas dirigidas a la ampliación del acceso a la educación, en la extensión a la escolaridad, en la superación permanente de los educadores, en procurar una educación de calidad que promueva el desarrollo integral, el respeto a la diversidad y potencie todos los que nos une, en la práctica de independencia, soberanía y autodeterminación de los pueblos.
Estas realidades han sido objeto de análisis en las sesiones científicas del Congreso de Pedagogía que ha tenido como temas centrales los de formación integral de ciudadanos, formación de educadores y ciencias de la educación, educación científica y desarrolladora, los que han centrado los debates en aspectos teóricos- metodológicos y prácticos referidos a la formación de valores, la formación profesoral inicial y permanente de los educadores, la educación de la sexualidad y para la salud, la educación ambiental, la integración social, la educación especial y la atención a personas con necesidades educativas especiales, el uso e impacto de las tecnologías de la información y la comunicación, la atención a la formación integral de niños, adolescentes y jóvenes, la educación superior, la actividad científica educacional y los métodos innovadores de la alfabetización, entre otros.
Los educadores, herederos de lo mejor de la tradición pedagógica de nuestros pueblos, conscientes de nuestro papel de vanguardia en el combate por una sociedad mejor para las presentes y futuras generaciones, ratificamos en este encuentro y ante al mundo, nuestro compromiso de ocupar, con honor y dignidad el desarrollo humano, en íntima armonía con la naturaleza.
Los resultados de estos encuentros han sido en varios de nuestros países el motor de avance en la erradicación del analfabetismo, la extensión de atención gratuita en salud a todos los ciudadanos, la cooperación en el beneficio mutuo del uso racional y armónico de recursos naturales, así como la eliminación del desempleo; también saluda los éxitos alcanzados en la aplicación del método cubano de alfabetización y postalfabetización “Yo, si puedo”, y “Yo, sí puedo seguir”, fórmulas que estimulan y hacen comprender que un mundo mejor es posible.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR

{related_entries id="noticia_relacionada"}

Pedagogía a Cuba: una trobada per la unitat dels educadors de Llatinoamèrica i el món

{/related_entries}