“La unitat dels educadors marca la trobada Pedagogía 2017”

Entrevista a Fernando Rodal, president de la CEA.

04 / 01 / 2017 | STEPV

Podria descriure la importància i característica de l’esdeveniment de Pedagogía, que cada dos anys té lloc a l’Havana, Cuba?
Per a entendre la importància de Pedagogía és bo recordar que des del començament, a mitjan anys noranta –encara sota els efectes de l’anomenat període especial, producte fonamentalment de la caiguda del socialisme real–, ens mostrava i presentava un món on el neoliberalisme estava en auge, raó palesa i visible en la majoria dels governs de la regió, quasi tots neoconservadors.
El moviment sindical no va escapar a aquesta lògica global i va estar profundament ocupat en la cerca de noves formes d’organització regional i mundial, que incloïa, òbviament també, la cerca d’aliances de caràcter tàctic en tots els fronts d’actuació.
Un dels temes que va haver d’afrontar el moviment sindical va ser la recurrent acusació de ser extremadament corporatiu i dedicar-se solament al reclam de salari i pressupost, sense fer-se càrrec de la matèria de treball i la seua necessària coresponsabilitat en l’acte educatiu.
Aquesta caricatura del moviment sindical, repetida una vegada i una altra, no cal dir que era desmentida per la mateixa realitat del treball tecnicopedagògic, desenvolupat a través d’estudis i innombrables publicacions que en donen compte, tot i que això no ha de llevar, ni negar mai, la necessària autocrítica que s’ha d’exercir-se sempre.
Així sorgeix, en aquest marc, Pedagogía, que prioritza el que és acadèmic sobre el que és sindical; ara bé, no obstant això, amb el temps i la permanent acció de les organitzacions d’educadors/res participants i patrocinadors –com ho és la CEA–, es van anar generant majors espais de debat i d’intercanvi, la qual cosa va permetre no solament la trobada dels representants dels sindicats, sinó que hui en dia siga un important espai de coordinació de les diverses activitats que es desenvolupen en els diferents àmbits.

Quina expectativa té per a aquesta edició de Pedagogía 2017, que es desenvoluparà del 30 de gener al 3 de febrer?
Aquesta edició de Pedagogía té d’especial per al moviment sindical el llançament del denominat Diálogo continental sobre educación, que organitzen conjuntament la CEA i el Parlament Llatinoamericà i del Carib-Parlatino, a través de la seua Comissió d’Educació.
És en aquest àmbit on també esperem la participació plena dels membres del Foro por la educación en Iberoamérica, espai creat per a la coordinació més horitzontal possible, entre les organitzacions sindicals i acadèmiques de Llatinoamèrica, del Carib i d’Europa que pugnen per la defensa de l’educació pública.
Es pretén que aquest mecanisme, nou i creatiu –en un sentit ampli del terme– puga instal·lar-se de forma permanent i quotidiana, tant en forma presencial com virtual, i en els temps que siguen requerits: semestral, anual, etc.
Veiem el Diálogo com un mecanisme de consulta i cerca d’alternatives, que siguen superadores de la complexa situació actual i permeten un acostament propositiu, de les diferents mirades del quefer educatiu.
Finalment, cal destacar l’altíssim valor material i simbòlic, que representa la voluntat efectiva d’ambdues organitzacions per a aconseguir una educació pública en el continent, que promoga el desenvolupament amb justícia social i permeta a les nostres poblacions millorar la seua qualitat de vida, referenciada socialment.
Al mateix temps que promovem la convivència pacífica, el respecte a la diversitat i a la dignitat humana, impulsant d’aquesta manera la integració regional i continental, oberta al món, entre els nostres pobles i nacions.

Per acabar, considera que és una motivació important poder participar en aquesta edició 2017 de Pedagogía?
Parlar de la importància de reunir-nos per a confrontar i posicionar-nos sobre les crisis profundes en els plans polític, social i econòmic que solquen la nostra Amèrica Llatina i del Carib, com així mateix gran part d’Europa, no seria una novetat del present, però sí el reconeixement que és una necessitat vital i permanent.
Sobretot per a les organitzacions de treballadors i treballadores de l’educació, que estan compromeses amb la transformació de les nostres societats en la cerca d’espais de major democràcia i justícia social, promovent la participació genuïna dels pobles en la presa de decisions transcendentals per a la vida humana.
Voldríem recordar que, des de primera hora, la convocatòria a Pedagogía va estar marcada per una frase que ho diu tot i ens representa perfectament: Trobada internacional per a la unitat dels educadors.
Ací estarem altra vegada, intentant donar vida i suport a aquesta convocatòria, que pot paréixer molt simple, però que potser enclou l’únic camí d’èxit per a fer realitat les nostres esperances, en la construcció d’un espai i un temps a la mida de la humanitat.

Versión en castellano

Entrevista a Fernando Rodal


Presidente de la C.E.A.
-Podría ud. describir la importancia y caracteristica del evento de PEDAGOGÍA, que cada dos años se realiza en la Habana, Cuba?
Para entender la importancia de Pedagogía , es bueno entonces recordar que desde sus inicios a mediados de los años 90, -aún bajo los efectos del llamado período especial, producto fundamentalmente, de la caída del denominado socialismo real-  que nos mostraba y presentaba un mundo en donde el neoliberalismo estaba en su auge, razón por demás evidente y visible en la mayoría de los gobiernos de la región, casí todos neoconservadores.
El movimiento sindical no escapo a esta lógica global y fue profundamente afectado en la búsqueda de nuevas formas de organización regional y mundial, que incluía obviamente también, la búsqueda de alianzas de caracter táctico en todos los frentes de actuación.
Uno de los temas que tuvo que enfrentar el movimiento sindical, fue la recurrente acusación de ser extremadamente coorporativo y dedicarse solamente al reclamo de salario y presupuesto, sin hacerse cargo de la materia de trabajo y su necesaria corresponsabilidad en el acto educativo.
Esta caricatura del movimiento sindical,repetida una y otra vez, obviamente era desmentida por la propia realidad del trabajo técnico- pedagogico, desarrollado a traves de estudios e innumerables publicaciones que dan cuenta de lo mismo.(esto no debe quitar, ni negar nunca, la necesaria autocrítica que debe ejercerse siempre).
Así surge en este marco, Pedagogía, privilegiando lo academico sobre lo sindical,pero sin embargo con el tiempo y la permanente acción de las organizaciones de educadores/as participantes y auspiciantes,- como lo es la C.E.A.-,se fueron generando mayores espacios de debate e intercambio ,lo que permitio no solo el encuentro de los representantes de los sindicatos, sino que sin dudas al día de hoy, es un importante espacio de coordinación de las diferentes actividades que se desarrollan en los diferentes ámbitos.

-Que expectiva tiene ud. para esta edición de PEDAGOGÍA 2017, que se desarrollará del 30 de enero al 3 de febrero?
Esta edición de Pedagogía, tiene de especial para el movimento sindical,el lanzamiento del denominado “DÍALOGO CONTINENTAL SOBRE EDUCACION”, que organizan conjuntamente la C.E.A. y el Parlamento Latinoamericano y Caribeño-PARLATINO, a través de su Comisión de Educación.
Es en este ámbito donde también esperamos la participación plena de los miembros del FORO POR LA EDUCACIÓN EN IBEROAMERICA, espacio creado para la coordinación mas horizontal posible, entre las organizaciones sindicales y academicas de Latinoamerica,Caribe y de Europa,que pugnan por la defensa de la educación pública.
Se pretende que este mecanismo, novedoso y creativo,- en un sentido amplio del término-, pueda instalarse de forma permanente y cotidiana.(en forma presencial y virtual,en los tiempos que sean requeridos:semestral, anual, etc.)
Visulaizamos al Díalogo como un mecanismo de consulta y búsqueda de alternativas, que sean superadoras de la compleja situación actual y permitan un acercamiento propositivo, de las diferentes miradas del quehacer educativo.
Finalmente cabe destacar el altísimo valor material y simbólico, que representa la voluntad efectiva de ambas organizaciones por alcanzar una Educación Pública en el Continente, que promueva el desarrollo con justicia social y permita a nuestras poblaciones mejorar su calidad de vida, referenciada socialmente.
Al tiempo que promovemos la convivencia pacífica, el respeto a la diversidad y a la dignidad humana, impulsando de este modo la Integración Regional y Continental,  abierta al mundo,entre nuestros pueblos y naciones.

Finalmente,que considera ud. es una motivación importante el poder participar de esta edición 2017 de Pedagogía?

Hablar de la importancia de reunirnos para enfrentar y posicionarnos sobre las crisis profundas en los planos político, social y ecónomico, que surcan nuestra America Latina y Caribeña, como asimismo gran parte de Europa,no sería una novedad del presente, pero si el reconocimiento de que es una necesidad vital y permanente.
  Sobretodo para las organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la educación, que están comprometidas con la transformación de nuestras sociedades en la búsqueda espacios de mayor democracia y justicia social,promoviendo la participación genuina de los pueblos en la toma de decisiones trascendentales para la vida humana.
Quesieramos recordar que desde sus inicios la convocatoria a PEDAGOGÍA, fue marcada por una frase que lo dice todo y nos representa a cabalidad:“ENCUENTRO INTERNACIONAL POR LA UNIDAD DE LOS EDUCADORES”.
Ahi estaremos una vez,intentando darle vida y sustento a esta convocatoria que puede parecer muy simple, pero encierra quizás el único camino de éxito para hacer realidad nuestras esperanzas, en la construcción de un espacio y un tiempo, a la medida de la humanidad.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR

{related_entries id="noticia_relacionada"}

“La unitat dels educadors marca la trobada Pedagogía 2017”

{/related_entries}