DOGV Capçaleres

DOGV del 07 juliol 2017

DOGV de 7/07/2017, Núm 8079

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s’inclou un aspirant en la llista de persones seleccionades en els procediments selectius per a l’ingrés i l’accés a cossos docents i l’adquisició de noves especialitats, convocats per l’Ordre 13/2016, de 3 de maig.

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2017, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs de mèrits per a les funcionàries i els funcionaris del grup A (subgrup A1), d’administració especial, escala tècnica superior d’investigació, perfil conservació preventiva, per a cobrir el lloc de treball número 2311, d’aquesta universitat.

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei (temps parcial). Càtedra GMI Dental Science.

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la la constitució d’una borsa de treball per a la selecció d’una plaça de personal investigador en formació de caràcter predoctoral vinculada al projecte «Estudio prospectivo de variables psicosociales implicadas en las conductas adictivas durante la adolescencia» (referència GRISOLIA/2017/129).

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball per a la selecció d’una plaça de personal investigador en formació de caràcter predoctoral vinculada al projecte: Segunda esclavitud, producción para el mercado mundial y sistemas laborales en Cuba (1779-1886), (referencia: GRISOLIAP/2017/133.

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la la constitució d’una borsa de treball per a la selecció d’una plaça de personal investigador en formació de caràcter predoctoral vinculada al projecte «Representaciones espaciales bio-inspiradas en visión robótica» Referència GRISOLIAP/2017/131.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2017, de la directora general d’Universitat, Investigació i Ciència, per la qual es concedeixen subvencions al transport universitari a la Comunitat Valenciana per al curs 2016-2017.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 19 de maig de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar el programa de coordinació horària dirigit a l’alumnat que cursa simultàniament els ensenyaments professionals de Música i/o Dansa i l’Educació Secundària per al curs 2017-2018.

V. ANUNCIS

C) ALTRES ASSUMPTES

Universitat Miguel Hernández d’Elx
Informació pública de l’Acord d’encàrrec de gestió, d’1 de maig de 2017, subscrit entre la Universitat Miguel Hernández d’Elx i la Fundació Universitas Miguel Hernández de la Comunitat Valenciana, per a la realització dels diferents programes de suport, recolzament, formació i capacitació multilingües a la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

Universitat Miguel Hernández d’Elx
Informació pública de l’Acord d’encàrrec de gestió, d’1 de maig de 2017, subscrit entre la Universitat Miguel Hernández d’Elx i la Fundació Universitas Miguel Hernández de la Comunitat Valenciana, per a la gestió del Parc Científic de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.