DOGV Capçaleres

DOGV del 06 juliol 2017

DOGV de 6/07/2017, Núm 8078

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2017, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen a concurs places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral per al curs 2017-2018.

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «La política macroeconómica tras las crisis financiera, desendeudamiento, reformas estructurales e impactos territoriales en el marco de la U.E., CPI-17-182. Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport» (GVPROMETEO2016-097).

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «A Chemical approach to molecular spin qubits: decoherence and organisation of rare earth single ion magnets (DECRESIM). CPI-17-183».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor/a d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Project nummer: onl 099.00014.03-0100 bijdrage onderzoek aan het hi eff hybrid tanden zonnecellen project. CPI-17-185».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a especialista de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Convenio de colaboración entre la Generalitat a través de la Consellería de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación y la Universitat de València, para la creación y funcionamiento de la cátedra de gobierno abierto y open data. CPI-17-186».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor/a d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Developing the next generation air treatment based on replacing non-renewable resources by microbiology (next air biotreat).CPI-17-187».

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic
ACORD de 30 de juny de 2017, del Consell pel qual s’actualitzen les retribucions del personal al servei del sector públic valencià i es dóna publicitat a les taules retributives per a 2017.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’adjudiquen les subvencions a la difusió del llibre i la lectura.

Universitat Politècnica de València
Extracte de la Resolució de 29 de juny de 2017, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen ajudes de menjador.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d’accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment d’admissió i matriculació per a cursar els ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2017-2018.

Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2017, del Rectorat, per la qual es declara inhàbil el mes d’agost de 2017, als efectes assenyalats en aquesta resolució.