DOGV Capçaleres

DOGV del 06 juny 2017

DOGV de 6/06/2017, Núm 8056
I. DISPOSICIONS GENERALS

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 6/2015, de 9 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores i es convoquen ajudes per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça de tècnic/a mitjà de suport a la investigació d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «HIPERCITY - hyperspectral biomonitoring: Air quality and the city. CPI-17-158».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l'oferta pública d'una plaça d'investigador/a no doctor d'aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Culpabilidad de la mayoría por la discriminación de las minorías: la nueva influencia moral de las minorías. CPI-17-162» finançat per l'Agència Estatal d'Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018.

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2017, del Rectorat, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial en els centres sanitaris concertats amb la Universitat per al curs 2017/18. Convocatòria ordinària número 1.

B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Universitat Miguel Hernández d'Elx
RESOLUCIÓ de 28 d'abril de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per la qual s'integren en el cos de professorat titular d'universitat funcionaris del cos de professorat titular d'escola universitària.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 28 d'abril de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'autorització al centre d'Educació Infantil de primer cicle María Allende de l'Eliana.

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 29 de desembre de 2016, de la Direcció General d'Universitat, Investigació i Ciència, per la qual s'adjudiquen i es deneguen les beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris en el curs acadèmic 2016-2017, en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 5 d'abril de 2017, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritza transferir crèdit per a reobrir la línia de subvenció S7273 des de la línia de subvenció genèrica S8123 per import de 7.461,42 euros, ambdues del capítol IV i del programa 422.40, Formació Professional i ensenyaments de règim especial. Expedient número 09.012/17.