DOGV Capçaleres

DOGV del 05 octubre 2017

DOGV de 5/10/2017, Núm 8142

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2017, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l’ingrés en l’escala tècnic mitjà de la UA (grup A, subgrup A2). Referència B01/17.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es concedeix autorització d’obertura i funcionament als centres docents privats d’Educació Infantil de primer cicle de la Comunitat Valenciana indicats en l’annex.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’acorda l’extinció de l’autorització per cessament d’activitats docents del centre docent públic de formació bàsica de persones adultes denominat El Convent, d’Alberic, de titularitat municipal, amb codi 46027255.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es convoquen les proves del curs acadèmic 2017-2018 i es dicten les instruccions que regulen el procediment administratiu per a la inscripció i gestió de la prova perquè; les persones majors de díhuit anys puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundàriaria a la Comunitat Valenciana.